Kunngjøring – Detaljreguleringsplan for boliger og allmennyttig formål Sokndalsveien 51 gnr. 13 bnr. 142 m.fl.

Det gjøres herved kjent med at kommunestyret den 27.03.2023 i sak 023/23 har vedtatt forslag til detaljreguleringsplan for boliger og allmennyttig formål Sokndalsveien 51 gnr. 13, bnr. 142 mfl. med tilhørende dokumenter.

Hensikten med planarbeidet er å gjennomføre en reguleringsendring av reguleringsplan for gnr. 13, bnr. 142, 242, 2086 og 2640 i Årstaddalen i Eigersund kommune. Formålet med endringen er å omregulere området i gjeldene plan som hjemler byggeområde for kontor, lager og bevertning til boligformål, parkering og uteoppholdsareal.

Vedtatt reguleringsplaner er straks bindende for alle arbeider og tiltak som krever dele-/eller byggetillatelse eller er byggemeldingspliktig. Eventuelle krav om krav om innløsning etter § 15-2 eller erstatning etter plan- og bygningslovens § 15-3 må være framsatt skriftlig til Eigersund kommune senest 3 år etter denne kunngjøringen.

Kommunestyrets vedtak kan påklages til Fylkesmannen i Rogaland innen 3 uker fra kunngjøring i Dalane Tidende, jf. plan- og bygningslovens §§ 1-9 og 12-12, samt forvaltningslovens kap. VI. Eventuelle klager framsettes skriftlig og sendes Eigersund kommune, plankontoret, pb. 580, 4379 Egersund. eller til post@eigersund.kommune.no

Klageadgang

Nærmere opplysninger om klageadgang kan fås ved henvendelse til Eigersund kommune, plankontoret, Lerviksgården, hvor også sakens dokumenter kan gjennomgås ved Veiledningstorget samt på kommunens hjemmeside.

Relaterte dokumenter

Sokndalsveien - Planbeskrivelse.pdf

Sokndalsveien - Saksutredning.pdf

Sokndalsveien - Planbestemmelse.pdf

Sokndalsveien - Plankart.pdf

Sokndalsveien - Risiko- og sårbarhetsanalyse.pdf