Det gjøres herved kjent med at rådmannen etter delegert fullmakt har fastsatt planprogram for detaljreguleringsplan og konsekvensutredning for massedeponi og vei gnr. 42 bnr. 2 og gnr. 44 bnr. 3 m.fl. - Søkkemyra, Øygreid.

Nærmere opplysninger om saken kan fås ved henvendelse til Eigersund kommune, plankontoret, Lerviksgården. Dersom en har spørsmål eller lignende kan en ta kontakt med plankontoret på 51 46 80 00 eller mobil 958 84 976.

Relaterte dokumenter