Det var på bakgrunn av ulike påstander og spørsmål i media fra bla styremedlem i Eiger at ordføreren inviterte til dialogmøte torsdag 3. mars 2016:

"Bakgrunnen for møtet er spørsmål og ytringer om uklarheter vedrørende avtaler, kommunal støtte og vedtak i kommunestyret.

Ordfører ønsker også å utfordre deltakerne på målsetninger, verdigrunnlag og samarbeid med andre i arbeidet med barn og ungdom.

For at alle parter skal kunne stille på møtet forberedt, har ordføreren bedt om at alle spørsmål/problemstillinger meldes inn i forkant av møtet og disse vil bli fordelt til møtedeltakerne i forkant.

Til møtet har ordføreren invitert Eiger, Eik fotball og Idrettsrådet til å stille med 2 representanter. Fra kommunen vil også varaordfører, konst. rådmann og kommunalsjef kultur og oppvekst møte.

Det vil bli skrevet referat som vil bli lagt frem for politiske utvalg som referatsak."
 

Mandag 29. februar 16 var det kommet inn følgende spørsmål til møtet fra de inviterete partene:

"1.    Hvilken rolle har Idrettsrådet overfor idrettsklubbene i kommunen?

2.    Hvor mange medlemmer og lag har klubben?

3.    Hvor mye får den enkelte klubb i støtte fra Eigersund kommune pr. år?

4.    Hvilke verdier og målsetninger har klubben?

5.    Sykkel & gangsti fra Leidlandsfeltet gjennom Hålå
Hva skjer egentlig med sykkel og gangsti avtale Eigersund kommune og Eiger FK?  
Hvorfor vil ikke kommunen kompensere Eiger FK når den legges på Eigers eiendom?

6.    Bakkebøbanen avtalte angående rettigheter til bruk av banen 2 dager i uken.
Eiger FK har i alle år hatt rett til å bruke denne banen. Skrevne avtaler(03.02.92) og muntlige uttalelser fra Ordfører(29.08.12) om at denne retten selvsagt gjeller også etter at EIK har lagt kunstgress på banen.
Kan kommunen sette et strek over gjeldende avtaler uten noe forhandlinger?
Har ikke Eiger FK krav på kompensasjon fra kommunen for avtalebrudd?

7.    Lagårdbanen/Lagårdhallen.
Hvordan kan kommunen leie grunnen til EIK for 1000,- pr. år når Eiger tilbød komm.1 mill. for banen?

8.    Skolekunstgressbanen/Husabø.
EiK ønsket ikke å videreføre vedlikehold for 65.000 pr. år. Eiger la inn et bud til kommunen på 50/60.000 pr. år. Ble tilbudt Eiger for 30.000. Ble avslått av Eiger. Videreført til EiK for 65.000. Hvordan kan det skje?

9.    Idrettsparken og Hålå: Ny tribune m/tak:
a.    Oppsatt av EIK på dugnad. Verdsatt av EIK til 700.000 som tilbakebetales fra kommunen til EIK over X ant år?
b.    Eiger satte opp på dugnad. Prisanslag 150.000. Dekkes 100% av Eiger FK. Hvorfor ingen støtte fra kommunen?

10.    Idrettsparken: Eiger har midlertidig flyttet til Hålå.
EIK har fått mer tid på gressbanen. Eigers reklameskilt på langsiden fjernet av EIK. Etter lang diskusjon fikk Eiger anledning til oppsetting skilt i en av svingene. Er det riktig at Eiger straffes på denne måten?

11.    Idrettsparken vs. Hålå
a.    Nytt høyt gjerde på treningsbanen på Husabø - hvorfor får EIK fått dekket 60/70.000 for dette fra kommunen?
b.    Nytt tilsv. høyt gjerde på Akerbanen nærmest Eigerhuset. Eiger søkt kommunen om refusjon. Fikk avslag.

12.    Idrettsparken og Eigerhuset:
a.    Garderober, dusjer, toaletter, kommunale avgifter ,strøm etc.: Blir EIK belastet 100% av dette? Er kun de som bruker disse kommunale garderobene?
b.    Garderober, dusjer, toaletter, kjøkken etc.: Eiger betaler 100% for vann, renovasjonsavgift til kommunen samt strøm til Dalane Energi.

13.    Opparbeiding av fotballbaner og kommunale driftstilskudd:
Noen får opparbeidede baner for kr.1 i leie mens Eiger FK bruker mange 100 tusen på grunn arbeide pr. bane.
Driftstilskuddet pr. kvm kunstgressbane fra kommunen til klubbene er like uavhengig av kostnadene til opparbeiding.
Hvorfor er driftstilskudd pr. kvm gressbane lavere enn for kunstgressbane?

14.    Samarbeid
a.    Hvordan samarbeider klubbene med Idrettsrådet?
b.    Hvordan er klubbenes samarbeid med andre idrettslag?
c.    Finnes det områder der Eiger og EIK kunne samarbeidet annerledes enn i dag?
d.    Hvordan fungerer samarbeidet med Eigersund kommune?"

 

Spørsmålene ble sendt ut til alle møtedeltakerne fra ordføreren med følgende melding:

"Ordfører vil lede møtet, og være ordstyrer.
Det vil legges opp til en stram regi der at alle partene kan fremlegge sine synspunkter i de punktene det er aktuelt (eks. er det flere spørsmål som ikke angår EIK).
Alle kan stille oppklarende spørsmål, men det legges ikke opp til diskusjon eller nye problemstillinger.

Det føres referat fra møtet som fremlegges politiske utvalg."
 

1. Mars 16 fikk ordføreren brev der Eiger, ved styreleder, meddelte at kun ønsker direkte dialog med ordføreren og rådmann og ikke ønsker å delta på noe åpent møte med bla pressen tilstede:

"Eiger FK har besluttet å ikke delta på møtet som Eigersund kommune v/ ordfører har invitert til kommende torsdag.

Spørsmålene er rettet til Eigersund Kommune og Eiger inviterer heller ordfører og rådmann til dialog møte i Hålå. Ordfører Odd Stangeland har i god tid før leserinnlegget av Brandsberg kom på trykk lovet Eiger FK at han skulle komme med svar på de fleste av disse punktene.

Møtet er kommet i stand på bakgrunn av leserinnlegg fra Thorbjørn Brandsberg i Dalane Tidende der han ber om svar på 12 konkrete saker der han mener kommunen har gjort underlige vedtak eller forskjellsbehandlet Eiger og EIK. I noen av disse sakene ønsker Eiger å gå i dybden og få frem såvel juridiske som politiske vurderinger. Andre saker trengs det trolig bare en orientering om.

Siden dette er et åpent møte kan ikke Eiger se hvilken verdi det vil ha for klubben at EIK, Idrettsrådet eller pressen for den saks skyld skal være tilstede på et møte der vi ønsker en avklaring i våre saker. Eiger er av den oppfatning at disse sakene har to parter- Eiger FK og kommunen.

EIK kan ikke klandres for å ha gjort en god jobb for sine medlemmer. Det gjør dem likevel ikke til part i de sakene vi ønsker belyst.Dette møtet har og vært luftet for ledelsen i Eiger der Eiger svarer at de ikke tror det vil komme noe godt ut av dette møtet.

Eiger FK har selvsagt fått med seg at et annet punkt på agendaen torsdag er ordførerens ønske om å utfordre deltakerne på målsetninger, verdigrunnlag og samarbeid med andre i arbeidet med barn og ungdom. Eiger stiller seg undrende til at ikke f.eks. Hellvik IL og Helleland IL også er invitert til å delta her. Dette er likevel et interessant tema som Eiger har et bevisst forhold til. Klubben er fortsatt for en stor del basert på dugnad og flere av temaene ordføreren vil belyse er tema i et pågående arbeid med klubbens nye sportsplan - "Eiger FK sportsplan 2016-2020". Den er enda ikke helt ferdig men hardtarbeidende dugnadsarbeidere holder på å ferdigstille denne i disse dager, før den legges frem for ekstraordinært årsmøte for godkjenning. Eiger ønsker denne planen forankret i klubben før man ønsker å stille på det ordføreren ønsker å debattere.

Det presiseres at det for tiden er veldig god dialog mellom ordførerne, politikerne og ledelsen i Eiger FK. Eiger FK skal til med flere prosjekter som kommunen er positive til. Vi ser frem til et godt samarbeid i tiden fremover."

 

Ordføreren ga i dag følgende svar til alle møtedeltakerne:

"Bekrefter at brevet er mottatt, og beklager at Eiger har kommet til en konklusjon der en ikke ønsker å delta i et åpent møte.

Bakgrunnen for møtet var henvendelse fra Torbjørn Brandsbeg, styremedlem i Eiger:

…Jeg har satt opp 12 punkter som jeg vil presentere for kommunens politikere via brev til Ordføreren.

DT har avvist mitt originale innlegg med henvisning til at dette ville tatt minst 2 hele sider av avisen.

Det er derfor umulig for meg å få ut for offentligheten detaljert hva dette dreier seg om…

…Alle politiske partiene bør sette seg godt inn i de 12 pkt som er oversendt Eigersund kommune ved Ordføreren. Eiger FK fortjener å få en klar tilbakemelding fra kommunestyret hva de mener om hvert av punktene.

Mye av dette er tidligere tatt opp i kontrollutvalget uten at det har gitt noen klare gode svar….

Ordfører har på denne bakgrunn, og etter dialog med Eiger, EIK og Idrettsrådet tatt initiativ til et åpent møte der spørsmålene kan besvares og dokumenteres offentlig.

Ordføreren er innstilt på at møtet blir avholdt som planlagt for å få en dokumentasjon som kan gå som referatsak til politiske utvalg. Avgjørelse om gjennomføring tas etter samråd med de andre møtedeltakerne.

Å avholde et lukket møte mellom Eiger og Eigersund kommune kan gjennomføres som Eiger ønsker, men mulighetene for å løfte problemstillingene inn for et politisk utvalg blir da mer komplisert da flere av spørsmålene innebefatter en tredjepart.

Ordføreren kan bekrefte at det er god dialog mellom idrettsklubbene og politisk og administrativ ledelse i Eigersund kommune, og møtet er et forsøk på å møtes ansikt til ansikt og snakke til hverandre fremfor om hverandre.

Jeg tar kontakt med alle parter pr. telefon i ettermiddag for å avklare nærmere angående om møtet gjennomføres uten Eigers deltakelse. Ordfører anbefaler det for å kunne få dokumentert svar og komme videre og konsentrere oss mer om fremtid enn fortid."

 

I løpet av dagen har både Idrettsrådet og EIK bekreftet at de ønsker å delta på møtet og det vil derfor gå som planlagt på torsdag 3. mars 16. Referat fra møtet vil som tidligere opplyst bli lagt frem for aktuelle politiske utvalg som referatsak, samt oversendt til alle inviterte deltakere.