Det var etter et stabsmøte onsdags kveld i den utvidede kriseledelsen i kommunen, at kommuneoverlegen vedtok å innføre digital undervisning for 5. - 10. trinn og rødt nivå for alle skolene fra og med torsdag 16.12.2021. Tiltaket vil i første omgang gjelde til og med søndag 9. januar 2022 (ut uke 1). Situasjonen vil bli vurdert på nytt i løpet av uke 1.

Bakgrunnen for kommuneoverlegens vedtak, er den kraftig økende smittespredningen, både lokalt og regionalt, samt bemanningssituasjonen i skolene som er krevende på grunn av sykdom og karantenefravær.

Alle skolene har varslet foreldre om situasjonen gjennom sine varslingssystemer. For enkelte av skolene vil det for SFO være spesielle forhold torsdag 16.12.2021. Informasjon om dette vil eventuelt fremgå av meldingene som skolen har sendt og på skolens nettside.

Vi innfører digital hjemmeundervisning og rødt nivå for å legge til rette for et best mulig smittevern, og samtidig sikre en god og trygg skolehverdag for elever og skoleansatte. Kommunen har nå god erfaring med digital hjemmeundervisning og Eigersundsskolen ligger langt fremme i digitaliseringen. Vi er derfor trygge på at de eldste elevene vil få et godt undervisningstilbud de siste dagene før jul og første uken i januar.

Innføring av hjemmeundervisning for de eldste elevene, gjør det også langt enklere å tilrettelegge den fysiske undervisninger for de yngste elevene da rødt nivå er langt mer plasskrevende.

Disse elevene vil få et omsorgstilbud på skolen innenfor ordinær åpningstid:

  • Barn under 12 år som ikke kan nyttiggjøre seg av digital hjemmeskole
  • Sårbare elever
  • Elever med særlige behov eller som er i sårbare livssituasjoner
  • Elever der foreldrene er i samfunnskritiske yrker

Foreldre/foresatte som har spørsmål, kan ta kontakt med sin skole.

Voksenopplæringen

Voksenopplæringen er allerede på rødt nivå i tråd med de nasjonale retningslinjene. Der det er mulig, vil de også ha digital hjemmeundervisning.

Barnehagene

Barnehagene fortsetter på gult nivå, noe som har medført redusert åpningstid for å kunne drive på en smittevernfaglig forsvarlig måte.

Utdanningsdirektoratets trafikklysmodell

De ulike nivåene, gult og rødt, er definert i trafikklysmodellen til Utdanningsdirektoratet og gir føringer for en smittevernfaglig organisering av barnehager, grunnskole, ungdomsskole og videregående skole inklusive voksenopplæringen.

Boostedose for ansatte i barnehage og skole

Eigersund kommune har i dag prioritet å gi tilbud om 3. vaksinedose til alle ansatte i barnehage og skole, der det har gått minst 20 uker siden deres vaksinedose nr 2. De øvrige ansatte vil få tilbud så fort det er mulig til å gi dem det ut i fra deres intervall.

Lokal forskrift opphevet

Skolene og barnehagene i kommunen gikk mandag 13.12.2021 over på gult nivå gjennom en lokal forskrift og vedtak av kommuneoverlegen. Den lokale forskriften ble i dag opphevet da regjeringen innførte gult nivå for hele landet gjennom en nasjonal forskrift gjeldende fra og med i dag onsdag 15.12.2021.