Rogaland Revisjon IKS har nå oversendt en rapport til kommunen og denne vil rutinemessig bli oversendt til kontrollutvalget og kommunestyret slik rutinen er for slike saker.

Notatet fra Rogaland Revisjon påpeker ulike punkter hvor Eigersund kommune kan bli bedre og dette vil bli fulgt opp videre. Det pågår bla en prosess i Eigersund kommune knyttet til revidering av eksisterende innkjøpsreglement. I nytt reglement vil det bli gitt nærmere beskrivelser knyttet til hvilke vurderinger som skal gjøres, i tilfeller der det vurderes om en anskaffelse må gjennom en anbudskonkurranse eller ikke. Dette inkluderer at det vil bli tatt inn informasjon om bruk av intensjonskunngjøringer. Det vises videre til at både eksisterende og nytt reglement er strengere enn lovens anbefalinger – bla. knyttet opp mot bruk av lærlinger.

Forbedring av rutiner knyttet til kvalitetssikring og internkontroll av innkjøp vil bli gjennomgått som følge av revidering av innkjøpsreglementet. For eksempel kunne protokollen i den konkrete anskaffelsen blitt kvalitetssikret av innkjøpsansvarlige i økonomiseksjonen og signert av kommunalsjef, før signering av kontrakt. I forbindelse med revidering av eksisterende innkjøpsreglement, vil det bli tatt inn en formulering vedrørende kvalitetssikring og signering av protokoller.

Det vil i tillegg bli foretatt en ny gjennomgang og opplæring av innkjøpsreglementet internt i organisasjonen. Rådmannen ser det også som nødvendig å vurdere tiltak knyttet til aktivitetsnivå og kapasitet i organisasjonen.

Du kan lese rapporten med administrasjonens merknader her.