Saksdokumentene til formannskapets møte 23. november 2011 er nå lagt ut på nettet.

Møtet holdes i formannskapssalen i rådhuset med møtestart kl. 10:00.

Du finner alle dokumentene her

Saksliste:

Sak nr.
Sakstittel
118/11
Budsjett 2012 - økonomiplan 2012 - 2015
119/11
Godkjenning av protokoll fra formannskapets møte 2.11.2011
120/11
17. mai 2012
121/11
Møteplan for 2012
122/11
Referatsaker til formannskapets møte 23.11.2011
123/11
Spørsmål/orienteringer i formannskapets møte 23.11.2011
124/11
Søknad om Kulturstipend 2011
125/11
Tildeling av innsatspremie 2011
126/11
Kulturprisen 2011
127/11
Lokal lønnsdannelse 2011 - Rådmann og rådmannens ledergruppe

 
 Leif Erik Egaas Ordfører                 Leif E Broch  utvalgssekretær
 
                                                                        
Administrative meldinger – Innkalling av varamedlemmer:
 
Vær oppmerksom på at den enkelte representant selv er ansvarlig for å følge med på eventuell inhabilitetsproblematikk i den enkelte sak. Den enkelte representant må selv kontrollere om det foreligger inhabilitet i noen saker og eventuelt varsle om dette til møtesekretæren. Dette uavhengig av om det har vært inhabilitet ved tidligere behandlinger av saken(e).
 
-          Eventuelle forfall meldes til Målfrid Espeland tlf. 489 98 717 eller til kommunens sentralbord 51 46 80 00.
-          Følgende varamedlemmer innkalles, andre møter kun etter nærmere avtale:
o        Ingen.
 
Merk:
Saksdokumenter som er unntatt offentlighet sendes kun til møtende medlemmer/varamedlemmer.
Rådmannens budsjettforslag (”Gul bok”) er tidligere sendt ut til alle medlemmer/varamedlemmer. Merk at det er forslag til endring i punkt 8 e og to nye vedlegg.
 
 
Møtet er åpent for publikum og holdes i formannskapssalen der det er installert teleslynge. Enkelte saker kan imidlertid, helt eller delvis, være unntatt offentlighet på grunn av lovbestemt taushetsplikt. Dette vil i så fall fremgå av sakslisten. Publikum som ønsker å følge en sak må beregne å være tilstede fra møtets start, da saksrekkefølgen kan bli endret uten varsel.
 
Komplette saksdokumentene er utlagt i ekspedisjonen i Rådhusets 4 etasje, biblioteket og på kommunens internettsider www.eigersund.kommune.no/politisk. Kopi av saksdokumentene kan fås ved henvendelse til Politisk sekretariat i rådhusets 4.