Rådmannen og kommualsjef levekår har i dag gitt informasjon til de ansatte, fagforeningene og de øvrige kommunene om at det vil bli gjennomført en driftsreduksjon på inntil en 100% stilling ved PP-tjenesten.

Som det tidligere har blitt informert om i forbindelse med pågående driftsreduksjoner, er kommunen i en vanskelig økonomisk situasjon og i budsjett for 2011 og økonomiplan for 2012 har kommunestyret vedtatt betydelige driftsreduksjoner i størrelsesorden opp mot 20 millioner, som omfatter ulike forhold der rådmannen er pålagt å iverksette deler av dette. Dette kommer i tillegg til de til dels betydelige reduksjoner som er foretatt tidligere år.

Vi vet at det stadig kommer økte krav fra statlig hold om nye tiltak og reformer, alle positive tiltak, men alle tiltak og reformer som pålegger kommunen stadig økte driftsutgifter. I tillegg ser vi at de forventinger som kommunens innbyggere har til sin kommune om hvilke oppgaver som skal løses og med hvilken standard, også viser en jevn økning.

Dette er en situasjon som medfører at kommunen må gjennomføre smertefulle driftsreduksjoner som vil ramme kommunens innbyggere og ansatte på ulike måter. Et av disse er som nevnt driftsreduksjonen ved PP-tjenesten.


Saken om driftsreduksjoner har nå vært til høring i ulike instanser og det er kommet inn flere innspill til rådmannen om saken.

De ulike høringsuttalelsene og innspillene er nøye vurdert opp i mot de vurderinger som levekårsavdelingen har foretatt, men rådmannen har etter en samlet vurdering funnet det nødvendig å måtte gå til denne beklagelige driftsreduksjonen.

Kommunen arbeider for at reduksjonen skal skje uten at det vil resultere i oppsigelser.

Som ved de øvrige driftsreduksjonene er det beklagelig at kommunen er i en økonomisk situasjon der det er helt nødvendig å måtte gå til slike skritt, men den økonomiske situasjonen er nå en gang slik at rådmannen ser det som helt nødvendig å måtte foreta slike beinharde prioriteringer.