Rådmannen melder at det er flere grunner til at en har deltatt i foreløpige og uformelle samtaler om eiendommen. Hovedårsaken er et ønske om å samle mest mulig av den kommunale administrasjonen i ett og samme bygg , i et nytt rådhus.

Eigersund kommune har en spredt administrasjon, noe som både er krevende med hensyn til økonomi og tid, men det er også andre problemstillinger som dukker opp. Rådhuset er gammelt og det må etter hvert påregnes en god del vedlikeholdsutgifter, blant annet på det branntekniske området. Før sommeren fikk vi et kostnadsoverslag på utbedringer her på ca to millioner kroner. Ventilasjonsanlegget er dårlig og må på et eller annet tidspunkt utbedres, det samme gjelder for vinduene.

I Rådhuset er det i liten grad lagt til rette for universell utforming, og det er i tillegg for få kontorplasser og møterom. Disse forholdene gjør at rådhuset i dag ikke fungerer optimalt. Rådhuset er litt som en god gammel bil – det har gjort nytten og vel så det – men det begynner å kreve enormt mye vedlikehold. Da melder spørsmålet seg; hva er mest lønnsomt av å kjøpe ny eller reparere den gamle? Det er denne problemstillingen jeg nå skal vurdere og finne et svar på.

Dere vet alle at kommunens økonomi er svært anstrengt og det er sikkert flere som spør om det er en korrekt prioritering å i det hele tatt vurdere et nytt rådhus, på tross av at det er mange gode argumenter for det. Flere av de problemstillingene som jeg har nevnt er jo også aktuelle i andre deler av den kommunale organisasjonen.

Økonomisk kan det være fordelaktig å få til en samlokalisering av flere kommunale enheter, og det er med dette som utgangspunkt at rådmann Ketil Helgevold har valgt å gå inn i foreløpige samtaler med den nye eieren av Eger Stormarked.

Målet på det nåværende tidspunkt er utelukkende å se på om det i det hele tatt er noen hensikt å bruke ressurser på denne problemstillingen, og pr. i dag er det tegn som kan tyde på at det faktisk kan være økonomisk lønnsomt. Det er imidlertid viktig å være klar over at vi nå er i en samtale- og kartleggingsfase. Mange forhold er usikre og uavklarte – og jeg vil bruke tiden fremover til å finne svar.

Dersom det skulle vise seg at det er aktuelt å gå videre med dette, vil det blant annet bli etablert relevante arbeidsgrupper. I en slik prosess vil mange ansatte bli involvert.

Hvis jeg kommer til at det er hensiktsmessig, fornuftig og økonomisk forsvarlig å anbefale å flytte Rådhusfunksjonene til Eger Stormarked, vil det bli fremmet en sak for politisk behandling. Det er dermed til syvende og sist opp til våre politikere å avgjøre denne saken hvis det blir aktuelt.

Rådmann Ketil Helgevold sier videre at "I den korte tiden jeg har vært rådmann har jeg hørt mange ulike tanker og ideer om å samle administrasjonen i et nytt rådhus, mange av dem har da også nevnt Eger Stormarked lenge før denne muligheten kom opp. Slik jeg ser det vil fordelene være store for både kommunens innbyggere og den kommunale administrasjonen dersom vi får muligheten til å realisere det. Utfordringen er om det er økonomi til det og det er dette som vil være avgjørende for om jeg velger å gå videre med saken."