Oversikt

 


Endringer i kommunale gebyrer for  vann og avløp

For å beregne seg frem til korrekt gebyr nyttes selvkostberegninger. Disse er foretatt etter Kommunal- og moderniseringsdepartementet sine retningslinjer (forskrift for selvkostberegninger). Beregningene foretas i forbindelse med budsjett og etterberegnes i forbindelse med årsregnskape -  for det aktuelle år. I forbindelse med årsregnskapet foretar revisjonen en gjennomgang av selvkostberegningene.

Avløpsgebyr

 • Tjenester innenfor avløpsektoren er et selvkostområde – hvor faktiske utgifter kan dekkes via gebyr. Gebyret fastsettes for det enkelte år.
 • I 2017 ble det (i forhold til gebyret for 2016) foretatt en reduksjon på 40% i avløpsgebyret.
 • For 2018 ble avløpsgebyret videreføres på samme nivå som for 2017.
 • Avløpsgebyret må for 2019 øke med 70% i forhold til nivået i 2018. En av årsakene til dette er at fondsmidlene er disponert/brukt i 2017 og 2018 reduksjonen i 2016.
 • Økningen i gebyr for økonomiplanperioden er beregnet med utgangspunkt i anslåtte og budsjetterte inntekter i 2019 og ligger i år 2% høyere enn i 2016. Dette er lavere enn prisstigningen i samme periode.

Vanngebyr

 • Tjenester innenfor vannsektoren er et selvkostområde – hvor faktiske utgifter kan dekkes via gebyr. Gebyret fastsettes for det enkelte år.
 • I forbindelse med årsregnskapet for 2015 pekte revisjonen på at selvkostfondet var stort og hadde tilført midler. Eigersund kommune burde se på en reduksjon av vanngebyret. Dette iht. selvkostforskriften hvor disse midlene skal tilbakeføres brukerne.
 • I 2017 ble det (i forhold til gebyret for 2016) foretatt en reduksjon på 60% i vanngebyret.
 • For 2018 ble vanngebyret videreføres på samme nivå som for 2017.
 • Økningen i gebyr for økonomiplanperioden er beregnet med utgangspunkt i anslåtte og budsjetterte inntekter i 2019.
 • Endringene henger sammen med at fondsmidlene blir disponert og det pågår en utbygging av ny vannkilde.

Endringer i Feiegebyr

 • Feiing er et selvkostområde – hvor faktiske utgifter skal dekkes via gebyr.
 • Rådmannen foreslår en økning i feiegebyret på +20% for 2019 (i andre eiendommer enn «hytter»).
 • Det er i kommunestyret 30/10-2017 vedtatt endringer i forskrift knyttet opp mot feiing av hytter. Er ikke skrevet ut i 2018, men blir gjort det i 2019.
 • I endringen i gebyret ligger det en ny stilling på 50%.

Forfallstidspunkt

For 2019 vil Eigersund kommune fakturere eiendomsskatt samt gebyr for vann og avløp 3 ganger (dvs. i tre terminer).

 1. termin, for perioden 01.01 – 30.04, forfall 20.03.2019
 2. termin, for perioden 01.05 – 31.08, forfall 20.06.2019
 3. termin, for perioden 01.09 – 31.12, forfall 20.10.2019

Eiendomsskatt og vann- og avløpsgebyrer faktureres på alle terminer, mens oppgjør vannmålere kun skjer 1. termin. Feiegebyr faktureres kun i 3. termin.

Hva blir gebyrene blir til?

Feier, vann- og avløpsområdet er selvkostområder. Dette betyr at det er brukerne – og inntekt fra brukerne - som dekker utgiftene ved tjenestene. Inntektene er hovedsakelig knyttet opp mot gebyr i forbindelse med bruk og tilknytningsgebyr.

Endring i kommunale gebyr for perioden 2004 - 2018

Tabellen nedenfor viser vi beregnede økninger innenfor kommunale avgifter.

Gebyr

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Avløp

9 %

24 %

20 %

15 %

0 %

0 %

0 %

0 %

0 %

0 %

0%

-40%

0%

+70%

Vann

8 %

19 %

14,5 %

17 %

10 %

0 %

0 %

0 %

0 %

0 %

0%

-60%

0%

0%

Feier

0 %

0 %

0 %

0 %

43 %

4 %

0 %

0 %

10 %

0 %

10%

0%

+15%

+20%

Kontakt

Ved spørsmål kontakt Eigersund kommune på telefon 51 46 80 00 eller post@eigersund.kommune.no

Kommunestyrets vedtak

I forbindelse med behandlingen av budsjettet for 2019 har Kommunestyret i Eigersund kommune vedtatt følgende endringer på gebyr.

 1. Rådmann får fullmakt til å justere husleiene (utleie) ved kommunale eiendommer til gjengs leie fortløpende.
 2. Pris for kommunale tjenester – som ikke er endret gjennom egne reguleringer – justeres i den grad det er mulig med 5%. De inntektene som kan, justeres fra 1/1-2019.
 3. Kommunale gebyr og betalingssatser for 2019 vedtas iht. vedleggene i sak om budsjett 2019 og økonomiplan 2019 – 2022.
 4. Fra 01.01.2019 settes renovasjonsgebyret til
  1. 3.000 kroner for boliger.
  2. 1.500 kroner for hytter/fritidsboliger.
  3. 2.850 kroner for septiktanktømming (standard tank)
  4. Alle beløp er oppgitt eksklusivt merverdiavgift.
  5. Dalane Miljøverk IKS fakturerer alle beløp for Eigersund kommune.
 5. Fra 01.01.2019 holdes gebyrene knyttet opp mot forbruk (målt forbruk etter måler eller areal samt abonnement) av vann på samme nivå som i 2018.
 6. Fra 01.01.2019 økes gebyrene knyttet opp mot forbruk (målt forbruk etter måler eller areal samt abonnement) av avløp med +70%.
 7. Feiegebyret økes med +20%.
 8. For eiendomsskatt 2019 vedtas følgende:
  1. I medhold av eiendomsskatteloven §§ 2 og 3 skrives det for skatteåret 2019 ut eiendomsskatt på faste eiendommer i hele kommunen.
  2. Fra og med skatteåret 2019 foretas det en kontorjustering av eiendomsskatte-takstene med +10 % av opprinnelig grunnlag. Dette iht eiendomsskatteloven § 8 A-4 Kontorjustering.
  3. Den generelle skattesatsen for de skattepliktige eiendommer settes til 7 promille.
  4. Med hjemmel i eiendomsskattelovens § 12 bokstav a settes skattesatsen for bolig- og fritidseiendommer til 4 promille.
  5. Det gis ikke bunnfradrag på bolig/fritidsbolig.
  6. For skatteåret 2019 skal det gis fritak for eiendommer iht. eiendomsskatteloven § 7 bokstav a). Følgende skal fritas:
   1. Private barnehager
   2. Idrettslag tilsluttet Norges idrettsforbund
   3. Bedehus og lokaler tilhørende religiøse samfunn og -foreninger
   4. Eiendom tilhørende ikke-kommersielle stiftelser, institusjoner og foreninger.
   5. Rådmannen gis fullmakt til å supplere listen over eiendommer som i henhold til eiendomsskatteloven § 7 gis fritak for eiendomsskatt.
   6. For skatteåret 2019 skal det gis fritak for eiendommer iht. eiendomsskatteloven § 7 bokstav b). Følgende skal fritas: Fredede bygninger
  7. Eiendom tilhørende andre stiftelser/organisasjoner kan bli vurdert fritatt av kommunestyret på grunnlag av søknad.
 9. Fra 2020 vil Eigersund kommune basere utskrivingen av eiendomsskatt på boliger på Skatteetatens formuesgrunnlag. Boliger som får formuesgrunnlag fra Skatteetaten takseres derfor ikke.