Ravi Rådgivning AS gir med dette i samsvar med plan- og bygningslovens § 12-8 melding om at følgende reguleringsarbeid blir satt i gang:

  1. Reguleringsendring for gnr. 116, bnr. 192 m/ flere Eigelandsdalen  Hyttefelt Plan nr 1969 0004-03

Planområdet ble regulert i 1966 og skal oppdateres.  Planens avgrensning fremgår av vedlagte kart. Mindre justeringer eller innskrenking av denne kan forekomme i løpet av planprosessen.

Planområdet er i kommuneplan for Eigersund Kommune 2011 – 2022 avsatt til fritidsbebyggelse og LNF-område.

Formål med planen

Reguleringsplanen skal oppdateres til dagens situasjon. Det skal reguleres inn areal for vannforsyningsanlegg, avløpsanlegg og oppdatering av regulerings bestemmelser.

Det er vurdert at oppdateringen av planen ikke faller inn under krav om konsekvensutredning, ettersom foreslått tiltak ikke faller inn under tiltak nevnt i vedlegg I eller II i forskrift om konsekvensutredning.

Innspill

Eventuelle innspill og kommentarer til planarbeidet bes sendt til Ravi Rådgivning AS Alvaliå 24, 4365 Nærbø, eller elektronisk til ravi@lyse.net med kopi til Eigersund kommune v/ plankontoret PB  580 4379 Eigersund, eller post@eigersund.kommune.no innen 01. september 2018.  

Merknader vil normalt ikke bli besvart direkte, men vil bli referert og kommentert av kommunen når planforslaget legges frem for politisk behandling.

Relaterte dokumenter