Dersom eierne, Trygge Barnehager AS, velger å avvikle driften av selskapet Helleland FUS Barnehage AS er kommunens hovedfokus at barn og foreldre på Helleland skal bli minst mulig skadelidende, og kommunen både vil og skal sikre barna barnehageplass, fortrinnsvis på Helleland.

Rådmann Ketil Helgevold opplyser at levekårsavdelingen prioriterer arbeidet med ulike tiltak for å gi de berørte et tilbud og har stor tro på at dette skal lykkes. Det er også helt klart at administrasjonen vil prioritere et fullverdig barnehagetilbud på Helleland, hvilken form dette skal ha er imidlertid for tidlig å konkludere med.

I formannskapsmøte 31. august 2011ba varaordfører Solveig Ege Tengesdal (KrF) om at administrasjonen la frem en sak som omhandler vilkårene for de private barnehagene i Eigersund. Denne saken har ingen sammenheng med driftsproblemene til selskapet Helleland FUS Barnehage AS, men var basert på bekymringer som det politiske har mottatt fra flere private barnehager i kommunen. Rådmann Ketil Helgevold bekrefter at administrasjonen vil legge frem en slik sak i tilknytning til budsjettet.

 
Fylkesmannen i Rogaland har for øvrig tre år på rad stadfestet kommunens vedtak om driftsstøtte til de private barnehagene slik at de private barnehagene har ikke nådd frem med sine påstander om at kommunen beregner driftsstøtten for lavt.
 
Søknad om økt støtte til kapitalkostnadene.
Selskapet Helleland FUS Barnehage AS åpnet i april 2010 den nybygde barnehagen til en kostnad på ca. 13,9. millioner å bygge. Regnskapene viser bla at kostnadene til byggeledelse var på kr. 850.000. Utgifter, bygging og finansiering er for øvrig en sak for eierne og uten påvirkning fra kommunen og det foreligger ingen avtaler melom selskapet og kommunen.
 
Kommunen er kjent med at selskapet har hatt dårlig økonomi allerede i utgangspunktet, og de opplyser også på sine hjemmesider at de fortsatt har ledige plasser.
 
Selskapet søkte i mai 2011 om økt støtte til kapitalkostnadene for 2011 på 761.000 kroner og dekning av underskuddet for 2010 på 700.000 kroner, totalt 1.461.000 kroner. Søknaden ble for øvrig lagt ved økonomirapporten for janauar - mai 2011 som ble behandlet av formannskapet 15. juni 2011 uten at det verken administrativt eller politisk ble fremmet noe forslag om å gi selskapet økt støtte. 
 
Det er flere ulike årsaker til at Eigersund kommune ikke velger å gå inn med økt selskapet Helleland FUS Barnehage AS.
 
Kommunen registrerer at selskapet allerede nå har høye finanskostnader nå og ser at disse vil øke i årene fremover på grunn av lånetypen de har i Husbanken. Det er et ”typisk” Husbanklån med lite avdrag i startfasen og stigende avdrag utover i låneperioden, fra 190.000 til 900 000. En annen usikkerhetsfaktor vil være rentenivået i fremtiden.
 
Det ligger en mulighet i regelverket for kommunen til å forskjellsbehandle barnehager når det gjelder støtte i form av økt kapitaltilskudd, i motsetning til driftstilskudd der alle må likebehandles.  Ut i fra et likhetsprinsipp vil det imidlertid være ”problematisk” i forhold til andre private barnehager, både de som har økonomiske utfordringer og andre – og da særlig de som ønsker økt driftstilskudd.
 
En problemstilling kunne være at vi ga økt kapitaltilskudd til selskapet Helleland FUS Barnehage AS som er en del av et konsern med et overskudd på 164 millioner i perioden 2005-2009, og ingenting til foreldredrevne barnehager som ønsker driftstilskudd.
 

Om selskapet Helleland FUS Barnehage AS.
Barnehagen er organisert som et kommersielt aksjeselskap og eies av Trygge Barnehager og FUS som er en av Norges mest profesjonelle barnehagekonsern. FUS er Trygge Barnehagers driftsorganisasjon og alle FUS barnehager er eid av konsernet Trygge Barnehager AS som igjen eies av Vista holding. Offentlig tilgjengelige opplysninger viser at moderselskapet gikk med 164 millioner i overskudd i periode 2005-2009.
 

Aksjeselskap brukes bla for å gi regnskapsmessige fordeler og liten risiko for konsernet. At et datter-aksjeselskap kan gå konkurs, er ofte noe av årsaken til at man velger AS-modellen. 


Kommunens forhold til de private barnehagene.

Eigersund kommuner både erkjenner og verdsetter den innsatsen som de private barnehagene har i forhold til å gi sikre kommunen full barnehagedekning. Samtidig er kommunen klar over at det er stor forskjell på foreldredreve barnehager og barnehager som er drevet av profesjonelle og kommersielle aktører. Det er imidlertid vanskelig for kommunen å skille mellom de ulike kategoriene da regelverket er slik at alle må likebehandles når det gjelder driftsstøtte.
 

Skulle alle barnehagene få dekt sine kapitalkostnader, tilsvarer dette økt kommunal støtte på ca. 4 millioner, tilsvarende 20% av eiendomsskatten.
 

Hvis de private barnehagenes ønsker (krav) i forhold til driftstilskudd og kapitaltilskudd skulle dekkes fullt ut, ville det medføre økt kommunal støtte på ca. 16 millioner, ca. 80% av eiendomsskatten. Til sammenligning koster driften av Lundeåne Bo- og servicesenter ca. 16,9 millioner kroner i året.
 

Samtidig som kommunen erkjenner betydningen og viktigheten av de private barnehagene, er det ingen grunn til å legge skjul på at kommersiell og profesjonell barnehagedrift ikke er helt ukontroversielt, noe bla VG og Alliansen For velferdsstaten har rettet søkelyset mot. (Eigersund kommune er ikke ansvarlig for innholdet på eksterne lenker)