Kort fortalt så skal omstillingsarbeidet bidra til å skape nye og sikre eksisterende arbeidsplasser i eksisterende og nytt næringsliv. Arbeidet skal fokusere på økt nyskaping i næringslivet, kompetanse, utvikling, samarbeid og nettverk.

Ytre havnDet er Rogaland fylkeskommune via KMD som bidrar med prosjektmidlene. Det forutsettes at Eigersund jobber aktivt med å involvere de andre kommunene i Dalene i tiltak i handlingsplanen. Det er oppnevnt en kontaktperson i hver kommune som skal være bindeleddet inn til omstillingsarbeidet i Eigersund. Det første tiltaket er deltagelse fra 1 bedrift i hver kommune, i SMB utvikling -  et program hvor bedrifter med vekstpotensiale får eksperthjelp til å ekspandere og utvikle seg.

Det skal årlig rapporteres til fylkeskommunen om antall nye arbeidsplasser som er skapt på grunn av iverksatte tiltak og prosjekt.