For å kunne gi gode tjenester til våre innbyggere setter en fokus på at ansatte skal kunne ha innflytelse på sin arbeidshverdag. Vi vil verne mot arbeidsulykker og sykdom, og jobbe mot et godt arbeidsmiljø.

God HMS handler også om å ha god internkontroll på de farer og utfordringer som forekommer på en arbeidsplass. Leder med personalansvar har ansvaret for sin arbeidsplass, men arbeidet skal gjennomføres i tett samarbeid med vernetjenesten og øvrige ansatte.

HMS-prisen til Kjerjaneset

DiplomDen årlige HMS-prisen skal bidra til motivasjon rundt HMS-arbeid. For å få prisen må en ha gjennomført vernerunder, risikovurderinger og laget handlingsplaner med tiltak for forbedringer. Alle er tjent med at vi tar vare på hverandre og på arbeidsmiljøet.

Blant flere gode kandidater ble Kjerjaneset bo- og servicesenter i år valgt til å få prisen.

En kontinuerlig prosess

Eigersund kommune har som målsetning at ingen ansatte skal være utsatt for vold, trusler eller skader i sitt arbeid, og en har fokus på forebyggende tiltak og oppfølging. Dette er en kontinuerlig prosess som det arbeides med hele året.