Målet er å sikre at FNs barnekonvensjon blir brukt i planlegging av tjenester for barn og unge. FNs barnekonvensjon gjelder som norsk lov og understreker barn og unges rolle som medborgere i samfunnet.

I 2015 besvarte en tverretatlig kommunal gruppe en rekke spørsmål for å se på hvordan kommunen ivaretar barn og unges rettigheter etter barnekonvensjonen. I tiden framover vil kartleggingen bli brukt til å styrke tjenestetilbudet. Kartleggingen viser blant annet at Eigersund kommune har et forbedringspotensial når det gjelder å sikre barn og unge medvirkning. Dette er ett av flere tema som kommunen vil jobbe videre med.

Tirsdag 12. Mars deltok seks ungdommer fra Eigersund på dialogmøte hos Fylkesmannen. I møtet drøftet ungdommene hvordan barn og unges rettigheter ivaretas med jevnaldrende fra hele fylket. Magnhild Meltveit Kleppa var til stede og tok i mot innspill fra de unge. Karoline Løyning og Sarah Johansen (begge 9. Trinn Husabø ungdomsskole) har vært svært delaktige i både planlegging og gjennomføring av møtet. Som en oppfølging av dialogmøtet hos Fylkesmannen vil Karoline, Sarah og de fire andre deltakerne fra Eigersund arrangere en lokal ungdomskonferanse i samarbeid med Oppvekstkoordinator Kari Anne Bergøy. Ungdom i Eigersund vil da få anledning til å diskutere hvordan det er å vokse opp i kommunen vår, og gi sine innspill til lokale politikere.

Her kan du lese mer om Sjumilssteget.

Andreas-i-samtale-med-Magnhild-Meltveit-Kleppa.jpg