Det var i et ekstraordinært formannskapsmøte mandag 26. mai 2014 at rådmannen orienterte både formannskap og kontrollutvalg om den meget utfordrende økonomiske situasjonen kommunen har kommet. Bakgrunnen var at rådmannen i økonomirapporten for perioden januar - mai 2014 varslet om et udekket forventet merforbruk på 22,6 millioner kroner i 2014 og og hvis det ikke igangsettes tiltak nå vil dette føre til økte utgifter i 2015 på opp mot 41,5 millioner kroner.

Det ekstraordinære møtet i dag var et arbeidsmøte der rådmannnen og kommunalsjefene orienterte om fremdriften og om ulike forslag til kostnadsreduserende tiltak. Rådmannen la i sin orientering vekt på at det er et godt håp om å unngå oppsigelser, men at det vil kunne komme enkelte omplasseringer som følge av ulike tiltak. Kommunalsjef personal hadde en orientering der hun gikk gjennom arbeidslivets "kjøreregler" for slike situasjoner. Kommunen har et godt samarbeid med kommunens fagforeninger og det er god kompetanse på hvordan konsekvensene av eventuelle tiltak skal håndteres. Her er det klare krav både i lov- og avtaleverket mellom partene i arbeidslivet. 

Møtet var et åpent arbeidsmøte med både presse og publikum tilstede under mesteparten av møtet. Med arbeidsmøte menes at det kun var orienteringer og diskusjoner, og at det ikke ble fattet noe vedtak i møtet. En mindre del av møtet ble imidlertid lukket da den omhandlet tiltak som berørte/kunne gjelde enkeltansatte og der de ansatte ennå ikke var blitt informert. Dette var kun en meget liten del av tiltakspakken og den unntatt offentligheten gjelder kun til de ansatte det gjelder er informert.

Videre saksgang er at formannskapet vil få et notat sak om de ulike tiltakene som er nevnt i dette møtet, samt eventuelle nye forslag som kommer opp i løpet av arbeidet som nå pågår. Dette vil bli behandlet i formannskapets møte onsdag 11. juni 14 og i kommunestyret 16. juni 14 i økonomirapporten. Notatet er tilleggsinformasjon til denne saken. De økonomiske utfordringene er delvis et resultat av store overskridelser i kultur og oppvekstavdelingen, noe som formannskapet ble varslet om i 22.11.2013. Disse overskridelsene er nå en sak for kontrollutvalget og i dag la rådmannen også frem Rapport - Overskridelser i kultur og oppvekst 2013-2014.

Kontrollutvalget vil behandle denne saken på sitt møte 10. juni 14. Videre saksgang er avhengig av hva kontrollutvalget vedtar i sitt møte. Merk at det er to vedlegg som er unntatt offentlighet og som ikke er vedlagt.