MØTEINNKALLING
 
Utvalg:
Formannskapet
Møtested:
Dato:
Tidspunkt:
 
Saksliste:
Sak nr.
Sakstittel
L
059/11
 
 
Egersund, 30. mai 2011

Terje Jørgensen jr.
Ordfører

                                                                       Leif E Broch
                                                                       Sekretariatsleder
 
Administrative meldinger – Innkalling av varamedlemmer:
 

Vær oppmerksom på at den enkelte representant selv er ansvarlig for å følge med på eventuell inhabilitetsproblematikk i den enkelte sak. Den enkelte representant må selv kontrollere om det foreligger inhabilitet i noen saker og eventuelt varsle om dette til møtesekretæren. Dette uavhengig av om det har vært inhabilitet ved tidligere behandlinger av saken(e).

- Eventuelle forfall meldes til sekretariatsleder Leif E Broch tlf. 908 81 568.

 eller til kommunens sentralbord 51 46 80 00.
 

-       Følgende varamedlemmer innkalles, andre møter kun etter nærmere avtale:

o   Thor-Kristian Klepp (AP) for Inghild Vanglo (AP).

o   Arne Stapnes (H) for Leif Erik Egaas (H)

o   Bente S. Gundvaldsen (KrF) for Solveig Ege Tengesdal (KrF)

o   Per Hovland (FrP) for Wenche Haffnes Andersen (FrP).

o   Arnfinn Emil Havsø (FrP) for Kjell H. Fredriksen (FrP).

           
Merk:

Saksdokumentene er de samme som er fordelt til kommunestyret slik at alle formannskapsmedlemmer og medlemmer av kommunestyret kun får innkallingen.

Møtet er åpent for publikum og holdes i formannskapssalen der det er installert teleslynge. Enkelte saker kan imidlertid, helt eller delvis, være unntatt offentlighet på grunn av lovbestemt taushetsplikt. Dette vil i så fall fremgå av sakslisten. Publikum som ønsker å følge en sak må beregne å være tilstede fra møtets start, da saksrekkefølgen kan bli endret uten varsel.

Komplette saksdokumentene er utlagt i ekspedisjonen i Rådhusets 4 etasje, biblioteket og på kommunens internettsider www.eigersund.kommune.no/politisk. Kopi av saksdokumentene kan fås ved henvendelse til Politisk sekretariat i rådhusets 4.