Ravi Rådgivning AS gir med dette i samsvar med plan- og bygningslovens §§ 12-8 og 12-11 melding om endring av arealformål i Reguleringplan nr 2013009 for gnr. 42 bnr. 2 og gnr. 44 bnr. 3, Søkkamyra, Laureidfjellet blir satt i gang.

Forslagstiller er T Holand Maskin AS, Eigersund.

Reguleringsendring for Masseuttak og deponi gnr. 42 bnr. 2 og gnr. 44 bnr. 3, Søkkamyra, Laureidfjellet

Planområdet ble regulert til deponi i 2015 og reguleringsplanen skal oppdateres med endring av arealformålet i deler av planområdet.  Planens avgrensning fremgår av vedlagte kart. Mindre justeringer eller innskrenking av planområdet kan forekomme i løpet av planprosessen.

Planområdet er i kommuneplan for Eigersund kommune 2011 – 2022 avsatt LNF-område, delvis i kombinasjon med hensyn landbruk.

Det skal reguleres inn et areal for uttak og behandling av masser. Dette området vil bli liggende under deponiet når det er ferdig. Endringen innebærer også at returmasser kan resirkuleres. Reguleringsbestemmelsene vil også bli foreslått endret. Areal i reguleringsplanen er på 95 dekar, endringen gjelder et område på 6,7 dekar. Trafikkendringen vil være under 0,4 % økning, dette siden massene kjøres ut på returlast.  Dette vil således ikke påvirke ÅDT for Rv. 42.

Økningen er bereknet utav 10% av masser går ut, uten last inn til deponiet.

Det er vurdert at endringen av planen ikke faller inn under krav om konsekvensutredning, ettersom foreslått tiltak ikke faller inn under tiltak nevnt i vedlegg I eller II i forskrift om konsekvensutredning.

Relaterte dokumenter

Søkkamyra - kart.pdf

Innspill

Eventuelle innspill og kommentarer til planarbeidet bes sendt til Ravi Rådgivning AS Alvaliå 24, 4365 Nærbø, eller elektronisk til ravi@lyse.net, med kopi til Eigersund kommune, plankontoret, Postboks 580, 4379 Eigersund, eller post@eigersund.kommune.no innen 29 Mai  2019.  

Kjente grunneiere og naboer blir varslet direkte. Merknader vil normalt ikke bli besvart direkte, men vil bli referert og kommentert av kommunen når planforslaget legges frem for behandling.