Arkitektkontoret Kristiansen & Selmer-Olsen AS gir med dette, på vegne av Norrøn Eiendomsutvikling AS, melding om oppstart av reguleringsplanarbeid i henhold til § 12-8 i planog bygningsloven for:

  • ENDRING AV DETALJREGULERING FOR 19660004 – ÅRSTADALEN (6-1) EIGERSUND KOMMUNE PLANID 19660004

Planområdet omfatter en rekke eiendommer mellom FV44 Sokndalsveien og Rundevollsveien. Planområdet utgjør et areal på ca. 69,1 daa. Planens begrensning er vist med rød, stiplet linje i dokumentet under. Planområdet avgrenses av FV44 Sokndalsveien i øst, Ny veiforbindelse til Rundevollsveien i sør, Rundevollsveien, Aarstadsgaten og eiendomsgrenser i vest, og Buggebakken i nord.

Forhåndskonferanse

Det er avholdt formelt oppstartsmøte med Eigersund kommune den 29. januar 2016.

Kommuneplanen for sentrum 2011-2022

Kommuneplanen angir omsøkte eiendommer som boliger. Øvrige deler av planområdet angis som boliger og offentlig eller privat tjenesteyting. Planlagte tiltak er i tråd med gjeldende kommuneplan.

Relaterte dokumenter

Beskrivelse av tiltaket

På eiendommene 284 og 433 planlegges inntil 6 boenheter som konsentrert bebyggelse med tilhørende anlegg. Eksisterende bebyggelse på eiendommene forutsettes revet. Ny bebyggelse skal særlig vurderes i forhold til tilliggende kirkegård samt nærhet til bevaringssone 1 for Egersund sentrum. Bebyggelsen må vurderes med hensyn på utforming, volum, høyder m.m. Det er avmerket kulturminne på tomta, men det er ikke kjennskap til hva dette er. Forholdet må avklares i planen. Trafikksikkerhet for myke trafikanter vurderes i planen.

Kontaktinformasjon

Eventuelle kommentarer eller merknader til planarbeidet kan rettes skriftlig til Kristiansen & Selmer-Olsen AS på e-post, eller på brev til Sivilarkitekter, Strandgaten 32, 4400 Flekkefjord. Kopi av innspill sendes Eigersund kommune, Pb 580, 4379 Egersund, eller e-post post@eigersund.kommune.no.