Brandsberg-Dahls Arkitekter AS gir med dette melding iht. pbl § 12-8 om at følgende reguleringsarbeid er satt i gang:

Endring av detaljregulering for Elgjebakken-Sjukehusveien m.m. Planid 1968008-01, Eigersund kommune.

Det kan også være aktuelt å benytte deler av området til skatepark og rulleskøyter i sommerhalvåret. Det skal bl.a. gjennomføres en støyvurdering med utgangspunkt i de aktivitetene som kan være aktuelle.

Det kan være aktuelt med utbyggingsavtale.

Planarbeidet omfattes ikke av forskrift om konsekvensutredning.

Forslagstiller

Forslagsstiller er Seconda AS. Eventuelle innspill til planarbeidet sendes til plankonsulent og arkitekt: Brandsberg-Dahls Arkitekter AS, Engelsminneg. 16A, 4008 Stavanger eller til pco@bda.no innen 21. februar 2020.

Etter at varslingsfristen er ute blir det vurdert om endringen kan gjennomføres med forenklet saksbehandling, mindre reguleringsendring.

Kart over Egersund forum