Planprogrammet for E39 Lyngdal vest-Sandnes var til høring i perioden 27.02.2017 – 28.04.2017. Det har kommet inn forslag til en ny indre vegkorridor på en strekning fra
Moi til Bue, som berører arealer i Lund, Eigersund og Bjerkreim kommuner. Statens vegvesen ønsker å se nærmere på det nye korridorforslaget på lik linje med de andre korridorene i forslag til planprogram. En ny korridor anses å være en vesentlig endring av forslaget til planprogram, og det er derfor nødvendig med ny høring.

I medhold av Plan og bygningslovens §§11-12 og 11-13 kunngjøres at «Ny indre korridor på strekningen Moi-Bue» tas inn inn i forslag til revidert planprogram, og vurderes i det igang-satte arbeidet med kommunedelplan og konsekvensutredning for ny E39 Lyngdal vest-Sandnes i tillegg til korridorer som er varslet tidligere. Den nye korridoren er vist med grønn farge på kartet.

Relevante dokumenter samt informasjon om prosjektet finnes på hjemmesidene til Vegvesenet

Kart over ny E39 med forklaringer

Innspill

Statens vegvesen ønsker kun innspill knyttet til den nye korridoren fra Moi-til Bue, ikke til de øvrige korridorene. Eventuelle innspill sendes innen 06.desember 2017 til
Statens vegvesen Region sør, Postboks 723 Stoa, 4808 Arendal.

Etter merknadsfristen vil Statens vegvesen oppsummere alle høringsuttalelser og oppdatere planprogrammet. Tidligere mottatte merknader fra føringen våren 2017 vil bli oppsummert og kommentert sammen med nye innspill. Deretter oversende planprogrammet til Kommunal- og moderniseringsdept. for beslutning om hvilke korridorer som skal videreføres og endelig fastsettelse av planprogram.

Spørsmål

Spørsmål om planarbeidet kan rettes til

Informasjonsmøter

Statens vegvesen inviterer til åpne informasjonsmøter om den nye vegkorridoren:

  • Onsdag, 08. november kl. 18.00 i Misjonshuset, Vikeså.
  • Torsdag, 09. november kl. 18.00 på Lundetun, Moi.

Relaterte dokumenter