Hjemmelen til å endre minstearealet er gitt i forskrift av 22. mars 2002 nr 151 om forvaltning av hjortevilt og bever, § 5.

Hjorten opptrer med ulike tettheter i ulike deler av kommunen og det vil være aktuelt å benytte § 6 (fravik fra minstearealet) i forskriften, slik at en fortløpende oppnår en kvotetildeling som står i forhold til bestandsvariasjoner og skadebildet. En endring av minstearealet vil bl.a. gi bedre mulighet for en målrettet avskytning som forebygger viltkollisjoner og skader forårsaket av hjort.

Synspunkt og merknader til endring av minstearealet for hjort sendes Eigersund kommune innen 20. februar 2011. For ytterligere opplysninger kan en ta kontakt med kommunen.

Uttalelse til saken kan sendes: Eigersund kommune, Miljøavdelingen, postboks 580, 4379 Egersund. Eller på e-post: post@eigersund.kommune.no