Bestemmelser om jaktåpning og minsteareal er for hjortevilt fastsettes som lokale, kommunale forskrifter. Hjemmelen til å endre minstearealet er gitt i Forskrift om forvaltning av hjortevilt § 6. Når høringsfristen har utgått behandles saken politisk og en eventuell endring av minstearealet vedtas i planteknisk utvalg.

Hjorten opptrer med ulike tettheter i ulike deler av kommunen og det vil være aktuelt å benytte § 7 (fravik fra minstearealet) i forskriften, slik at en fortløpende oppnår en kvotetildeling som står i forhold til bestandsvariasjoner og skadebildet. En reduksjon av minstearealet vil bl.a. gi bedre mulighet for en avskytning som forebygger viltkollisjoner og skader forårsaket av hjort. De siste årene har hjortebestanden i enkelte områder i kommunen blitt så høy at det er fornuftig å tildele høyere fellingskvoter enn det som er mulig med dagens minsteareal.

Høringsnotat

Hele høringsnotatet samt søknaden som er innkommet finner du ved å følge linken under artikkelen. Ved spørsmål kan du også ta kontakt med kommunen på post@eigersund.kommune.no, telefon 51 46 83 23 eller mobil 466 31 636.

Uttalelser til saken sendes på e-postadressen over eller som papirpost til Eigersund kommune, Teknisk avdeling, PB 580, 4379 Egersund.  

Høringsfrist

Høringsfristen er satt til 19. februar 2018.

Relaterte dokumenter