Varsel om oppstart av planarbeid

Arkitektkontoret Kristiansen & Selmer-Olsen AS gir med dette, på vegne av Eger Bygg AS, melding om oppstart av reguleringsplanarbeid i henhold til §§ 12-8 og 12-14 i plan- og  bygningsloven for:

DETALJREGULERING ENDRING AV REGULERINGSPLAN FOR BØCKMANSBAKKEN
BOLIGER SANDBAKKVEIEN 4
EIGERSUND KOMMUNE
PLANID 1996003-09

Planområdet

Planområdet ligger i Egersund sentrum, i nedre del av Sandbakkveien. Planområdet omfatter eiendommene 13/1515, 13/2437 og del av 13/1579. Plangrensen følger kjørebanekant mot sør, vest og nord og eiendomsgrense mot øst. Planområdet utgjør et areal på om lag 0,9 daa. Underveis i planprosessen kan plangrensen bli justert.

Hensikten med planarbeidet

Legge til rette for bygging av inntil 5 boenheter med tilhørende anlegg. Eksisterende bygninger i planområdet forutsettes revet.

Oppstartsmøte

Det er avholdt formelt oppstartsmøte med Eigersund kommune den 20.11.17.

Gjeldende reguleringsplan

Deler av planområdet omfattes av gjeldende reguleringsplan for Bøckmansbakken, vedtatt 25.11.96, som regulerer til boligformål. Deler av planområdet er uregulert.

Krav til konsekvensutredning

Planlagte tiltak er vurdert i forhold til forskrift om konsekvensutredninger, vedlegg I og II. Planlagte tiltak faller ikke inn under forskriftens §§ 2- 4, og vurderes derfor som ikke konsekvensutrednings-pliktige.

Utbyggingsavtale

Nei.

Aktuelle reguleringsformål

Bolig, uteoppholdsareal, parkering, kjøreveg, fortau m.m.

Kontaktinformasjon

Eventuelle kommentarer eller merknader til planarbeidet kan rettes skriftlig til Kristiansen & Selmer-Olsen AS Sivilarkitekter, Strandgaten 32 4400 Flekkefjord eller på e-post til flekkefjord@arkkso.no.

Kopi av innspill sendes til Eigersund kommune v/plankontoret, Pb 580, 4379 Egersund, eller på e-post til post@eigersund.kommune.no.

Høringsfrist

Frist for innspill er 28.12.17.

Relaterte dokumenter