Mindre endring av reguleringsplan for Boligområde Rundevoll - Hestnes. Rådmannen har på delegert fullmakt den 01.10.19 vedtatt en mindre reguleringsendring for reguleringsplan for Boligområde Rundevoll – Hestnes.

Endringen er som følger

Regulert offentlig vei som starter på gnr. 13, bnr. 2173 og går videre oppover til enden av denne regulerte veien omreguleres til felles vei og får en veibredde som er i samsvar med dagens etablerte veibredde.

Klageadgang

Vedtaket kan i henholdt til plan- og bygningsloven § 1-9, jfr. forvaltningsloven kap. VI, påklages til Fylkesmannen i Rogaland innen 3 uker fra den dagen da det ble lagt ut på kommunens nettside. Eventuelle klager må fremsettes skriftlig og sendes til Eigersund kommune, postboks 580, 4379 Egersund. Eventuelle krav om erstatning eller innløsning må fremsettes innen 3 – tre – år fra denne offentlige kunngjøringen av vedtaket, jf. plan- og bygningsloven § 15-2. Eventuelle krav må fremsettes skriftlig til Eigersund kommune.

Nærmere opplysninger om klageadgang kan fås ved henvendelse til plankontoret 2. etasje. Lerviksgården, hvor også saken dokumenter kan gjennomgås.

Relaterte dokumenter