Ved overgangen til ny organisasjonsstruktur i februar 2019 ble plan, byggesak, kart og oppmåling, landbruk, folkehelse og ekstraordinær næringsutvikling lagt inn under det nyopprettede tjenesteområdet. Daværende plansjef, Dag Kjetil Tonheim, søkte og fikk stillingen som kommunalsjef for tjenesteområde samfunnsutvikling kombinert med fagleder for plan.

I arbeidsavtalen i den nye stillingen ble det avtalt en mulighet om å kunne gjeninntre som plansjef innen en angitt periode. Tonheim har nå valgt å benytte seg av denne muligheten og vil fra 15. august 2020 gå tilbake som plansjef i kommunen.

Fra samme dato vil mulighetsutvikler Kjersti Søyland Bye bli konstituert som kommunalsjef samfunnsutvikling for en periode på inntil 6 måneder. Stillingen kombineres i denne perioden med faglederansvar for omstillingsprogrammet Muligheter i Eigersund.

Rådmann Gro Anita Trøan uttaler at det er beklagelig å miste en så dyktig fagperson i rådmannens lederteam. Vi alle er likefullt glade for at han velger å fortsette som kommunens plansjef, en nøkkelstilling som er avgjørende i utvikling av kommunen og lokalsamfunnet. Plansjefen vil også fortsette som rådmannens representant i planteknisk utvalg. Rådmannen vil benytte anledningen til å takke Tonheim for et omfattende arbeid som er lagt ned i etablering av ett nytt strategisk tjenesteområdet. Forbedring av tjenester og kundebehandling gjennom tverrfaglig samordning vil fortsatt være ett viktig fokus framover for tjenesteområdet.