Energi- og klimaplanen (heretter EKP) består av to hoveddeler. I del 1 skal planen ha med faktagrunnlag og framskrivinger. ”Framskrivinger” er i denne sammenheng et forsøk på å tallfeste hva som vil være situasjonen noen år fram, forutsatt at utviklingen fortsetter som nå, og ingen store endringer gjøres. Tall og informasjon i denne delen er i hovedsak hentet fra EKP Dalane.

Del 2 skal sette opp visjon, hovedmål, delmål og tiltak. Dalanerådet har hatt EKP for Dalane til behandling først, og har gjort vedtak i form av anbefalinger til de fire kommunene. Hver enkelt kommune skulle deretter behandle planen, og gjøre de tilpasninger som de mener er nødvendige. Det foreliggende dokumentet er bearbeidet og tilpasset Eigersund kommune herunder at det er føyd til satsningsområder, målsettinger, tiltak m.m.

Klima- og energiplanen for Eigersund kommune er inndelt i 6 satsningsområder:

  1. Transport og arealplanlegging
  2. Energieffektivisering – stasjonært energibruk
  3. Energiproduksjon – videreutvikle eksisterende – etablere nye
  4. Forbruk og avfall
  5. Beredskap og klimatilpassning
  6. Kunnskapsbygging og holdningsskapende arbeid

Relaterte dokumenter