Det forutsettes at foretaket må samarbeide tett og ha en god dialog med kommunale fagavdelinger med tidlig kontakt i ulike saker. Rådmannen gis fullmakt til å foreta de formelle avtaler for å få dette på plass.

Foretaket foreslås delt i en forvaltningsdel som har ansvar for forvaltning etter havne- og farvannsloven og en næringsutviklingsdel som har ansvar for alt næringsarbeid og næringsutvikling i Eigersund kommune. Bemanningen vurderes fortløpende av styret, og vil ved oppstart ha 4 årsverk.

Daglig leder må inneha kompetanse innenfor markedsføring og næringsutvikling. Det legges til grunn en effektivisering på 1 årsverk innenfor havneforvaltningen sett i forhold til dagens bemanning, forutsatt at lovpålagte oppgaver opprettholdes.

Relaterte dokumenter

Høring vedtekter - Etablering av nytt næringsselskap KF.pdf

Høringsuttalelser

Send inn merknader og uttalelser her. Rådmannen ber om eventuelle høringsuttalelser innen 27. februar 2014, 07:30.