Etter plan- og bygningsloven regnes solenergianlegg som byggetekniske installasjoner når de monteres på en bygning eller på en boligtomt. Alt arbeid på bygningstekniske installasjoner skal det som utgangspunkt søkes om til kommunen. For solcelleanlegg finnes det et unntak fra søknadsplikten i byggesaksforskriften § 4-1 bokstav e punkt 4:

Solenergianlegg, som solcelle- og solfangeranlegg, er å anse som bygningsteknisk installasjon og er søknadspliktig etter pbl. § 20-1 bokstav f. Installering og endring av solenergianlegg i eksisterende byggverk innenfor en bruksenhet eller branncelle, vurderes som en enkel installasjon og er unntatt fra kravet om søknadsplikt.

Større anlegg som ikke faller inn under kategorien «enkle installasjoner» må søkes om på vanlig måte med ansvarlig foretak. Disse retningslinjene gjelder mindre anlegg.

Selv om solenergianlegget kan defineres som enkle installasjoner og er unntatt søknadsplikten etter plan- og bygningsloven, så kan det allikevel utløse søknadsplikt på grunn av plassering og utforming.

Plassering på takflate eller veggflaten kan i noen tilfeller defineres som en fasadeendring - dersom bygges karakter endres vesentlig. Denne vurderingen vil i de fleste tilfeller bli en skjønnsmessig vurdering som forutsetter avklaring med kommunens bygningsmyndighet.

For å forenkle denne prosessen har vi definert unntaket fra søknadsplikten med følgende:

Hovedregel: De fleste stedene kan du montere solceller og solfangere uten søknad.

 • Næringsbygg, industribygg, lagerbygg med flatt tak hvor plassering av panelene ikke er til sjenanse for omgivelsene eller landskap.
 • Driftsbygninger hvor plassering av panelene ikke er til sjenanse for omgivelsene eller landskap
 • Boliger i boligstruktur med variert bebyggelse og takform.
 • Fritidsboliger i områder uten spesielle krav til tak- eller veggflatene
 • Utenfor trehusbebyggelsen for Egersund sentrum eller i randsonen til bevaringsområdet.

Solenergianlegget må da følge disse vilkårene

 • Paneler i farge tilpasset takflaten og med minimal refleksjon- gjerne i matt utførelse.
 • Plassering av panel «ryddig» på taket- i rekke eller samlet på takflaten
 • Ved montering av paneler på rødt taktekke må det plasseres ryddig og samlet på takflaten
 • Taket er dimensjonert for belastningen- (inngrep i bærende konstruksjon er søknadspliktig)
 • Anlegget plasseres 4 meter fra eiendomsgrensen
 • Plasseringen går ikke over flere bruksenheter/brannceller
 • Anlegget defineres som en «enkel» installasjon og prosjekteres og monteres av godkjent elektroinstallatør etter gjeldende regelverk.

Solenergianlegget er søknadspliktig hvis

 • Bygget har kulturminneverdi som ikke er formelt avklart:
 • Bygget som det skal oppføres solenergisystem på er ført opp på Byantikvarens gule liste.
 • SEFRAK-registrert eller er et bygg som åpenbart har høy kulturminneverdi eller arkitektonisk egenverdi.
 • Området har enhetlig karakter, det vil si grupper av hus som er utformet med et enhetlig arkitektonisk utrykk.
 • Anlegget går over flere bruksenheter/brannceller - Med branncelle menes et skille mot brannspredning innad i en bygning eller mot en annen bygning.
 • Uregulert bolig/LNF -område innenfor 100 metersbeltet fra sjø.
 • Regulert område med spesielle krav til taktekking og uttrykk (for eksempel historisk miljø, torvtak eller rød teglstein).
 • Regulert område for hytter/fritidsboliger i 100-metersbeltet fra sjø.
 • Anlegget er frittstående- plasseres frittstående på terreng.

Vurderinger som gjøres ved behandling av søknaden

For solenergianlegg i boligbebyggelse med enhetlig arkitektonisk uttrykk, enhetlig karakter eller høy kulturminneverdi.

Solenergianlegg vil kunne tillates dersom panelene plassers:

 • på takflater som vender bort fra offentlig gate og er lite synlige fra nabogater og øvrige omgivelser
 • på uthus, garasjer og andre mindre bygninger
 • som frittstående elementer i hagene
 • med positiv uttale fra Rogaland fylkeskommune - jf. kml § 25, meldeplikt for bygg oppført før 1850.

For solenergianlegg i LNFR-områder og i 100-metersbeltet fra sjø

 • Paneler er ikke i konflikt med de bebygde omgivelser eller opplevelsen av natur- og kulturlandskapet.

Søknadens utforming

Søknadsskjemaer for byggesak - Direktoratet for byggkvalitet (dibk.no)

Søknadene må inneholde nabovarsel. Større anlegg omsøkes av ansvarlig foretak som kan tildeles ansvarsrett.

Anlegg på takflate tegnes inn på fasadetegninger til bygning evt på situasjonskart til bygning dersom det er flatt tak. Det fleste leverandører av solenergianlegg kan bidra med nødvending tegningsmateriell. Tegninger som beskriver anlegget – plassering, høyde, antall paneler og størrelse på de enkelte panelene, montering, kapasitet osv.

Frittliggende anlegg tegnes inn på situasjonskart. Hovedmål til anlegget og anleggets avstand til nabogrenser må tegnes inn på kartet.

Det kan søkes om redusert gebyr for behandling av solenergianlegg til eksisterende bolig – opptil 50%.

Vindkraft

Mindre vindkraftanlegg med inntil 5 vindturbiner og en samlet installert effekt under 1 MW er ikke konsesjonspliktig, og behandles av kommunene etter bestemmelsene i plan- og bygningsloven.

I Eigersund er områder for vindmølleparker definert i kommuneplan. Med hensyn til kulturlandskap, naturmangfold, friluftslivet, beboelse og turisme åpnes det ikke opp for en utvidelse av eksisterende vindmølleparker eller etablering av nye.

Vindkraftanlegg slik som gårds-vindmøller, husvindmøller og vindturbiner er søknadspliktig etter plan- og bygningslovens § 20-1 og må vurderes konkret opp mot tilstøtende lovverk og plangrunnlag. Det anbefales å avklare dine muligheter for etablering av en gårds- eller husvindmølle, vindturbin eller lignende mindre vindkraftanlegg i en forhåndskonferanse med kommunen før det sendes inn søknad.

Vannkraft

Mindre vannkraftanlegg (mini – eller mikrokraftverk) med samlet installert effekt under 1 MW må vurderes av NVE om det kan untas konsesjonsplikten. Alle søknader skal forelegges NVE for avklaring om videre saksforløp. For Eigersund kommune er det viktig at anlegget ivaretar allmenne interesser, naturmangfoldet og kulturlandskapet og at dette vurderes konkret i hvert enkelt tilfelle. Det anbefales å avklare muligheter i en forhåndskonferanse.