Fastsetting av planprogram - Områderegulering med konsekvensutredning for sentrumsområde S2 samt stasjonsområdet Eide

Eigersund kommune ved kommunaldirektøren fastsetter etter delegert fullmakt i sak RD038/21 planprogram for områderegulering med konsekvensutredning for sentrumsområde S1 samt stasjonsområdet Eide. Det fastsatte planprogrammet er forpliktende og skal legges til grunn for utarbeidelse av detalj-reguleringsplan med konsekvensutredning.

Kommunedirektørens vedtak

Eigersund kommune ved kommunedirketøren fastsetter etter delegert fullmakt planprogram for områderegulering med konsekvensutredning for sentrumsområde S2 samt stasjonsområdet Eide. Det fastsatte planprogrammet er forpliktende og skal legges til grunn for utarbeidelse av detalj-reguleringsplan med konsekvensutredning. Planprogrammet er utarbeidet av Multiconsult og er revidert siste gang den 27.10.21. Fastsetting av planprogram er ikke et enkeltvedtak, og det er derfor ikke klagerett på vedtaket etter forvaltningsloven.

Planprogrammet fastsettes med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-9 jfr. § 14-2 og forskrift om konsekvensutredning jf. vedlegg II 10 b.

Området omfattes av kommunedelplan for Egersund by og det samlede planområdet er på om lag 474 daa.:

Skal man bygge en by, må byens funksjoner legges til byen. Dette er et viktig grep for å utvikle området rundt stasjonen og legge opp til gode overgangsmuligheter. Det er lagt opp til en blandet bruk, der det kan etableres boliger, forretninger, kontorer og offentlig og private tjenesteyting. Grepene skal være robuste, fleksible og ta opp i seg endringspotensialet både på areal- og samferdselssiden. Det som skjer på Eie og i og rundt stasjonsområdet er også avhengig av det som skjer i forbindelse med de andre hovedgrepene.

Konklusjonene fra analysen og mulighetsstudiet er kokt ned til en enkel anbefaling, med en anbefalt rekkefølge, samt et mulig scenario med «full utbygging» av det området som er avsatt til sentrumsformål i kommuneplanen. Området er i gjeldende kommuneplan utpekt som et fremtidig utvidelsesområde for Egersund sentrum. Det er ønskelig å knytte Eie og byens sentrums bedre sammen samt bidra til å styrke det som et regionalt trafikknutepunkt.

Forutsetningen for en vellykket byutvikling på Eie og i Egersund sentrum er at kommunen styrer det som bygges, slik at en fokuserer på sentrumsområdene i kommuneplanen, og ikke sprer ny bebyggelse utover. Veksten og utbyggingstakten i Eigersund har vært begrenset de seneste årene, og det er lite som tyder på at den skal bli veldig mye større i årene som kommer. Derfor er det viktig å fokusere og samle kruttet der det gjør størst nytte, slik at Egersund kan øke sin attraktivitet og vekst og unngå det motsatte: en by som krymper.

Kommuneplanen legger opp til en videreutvikling av sentrum og arealet S2 på vestsiden av Eieåna, mellom dagens sentrum og Egersund stasjon. Formålet med planen er å tilrettelegge for sentrumsutvikling og boligutbygging i et konsentrert område tett på det regionale trafikknutepunktet ved Egersund stasjon, for å unngå byspredning. Eie skal være et sted i seg selv, samtidig som det skal knyttes nærmere til Egersund sentrum uten å konkurrere med dette. Trafikknutepunktet og Egersund sentrum skal få en attraktiv forbindelse gjennom den nye bydelen på Eie. Planarbeidet skal legge til rette for sentrums- og boligformål i nær tilknytning til kollektivknutepunkt i tråd med kommuneplanen.

Det er vurdert slik at denne planen faller inn under forskriftens virkeområde da fremtidig sentrumsområde S2 ikke tidligere er utredet i forbindelse med kommuneplanprosessen. Arealet er delvis omdisponering av LNF-område til byggeområde som er utredningspliktig. Områdeplanen er videre et utviklingsprosjekt for by- og tettstedsområder, inkludert kjøpesenter og parkeringsanlegg (jf. vedlegg II 10 b). Etablering av ny bydel på Eie er derfor utredningspliktig. Planprogrammet fastsettes med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-9 jfr. § 14-2 og forskrift om konsekvensutredning jf. vedlegg II 10 b. Fastsetting av planprogram er ikke et enkeltvedtak etter forvaltningsloven og det er derfor ikke klagerett på vedtaket om fastsetting av planprogrammet.

Kontakt

Dersom en har spørsmål eller lignende kan en ta kontakt med plankontoret ved plansjef Dag Kjetil Tonheim på telefon 51 46 80 00 eller mobil 958 84 976.

Relaterte dokumenter