Arbeidstaker har rett og plikt til å ta ut ferie etter de føringer som blir gitt i ferieloven. Arbeidsgiver er pliktet til å sørge for at arbeidstaker tar ut full ferie, og skal drøfte ferieavviklingen med arbeidstaker i god tid før ferieplanen fastsettes. Det anbefales å planlegge ferieavvikling tidlig på året for å sikre kontinuitet i drift og forutsigbarhet for den enkelte arbeidstaker.

Utover sykdom og pålagt karantene, gir ikke pågående koronasituasjon grunnlag for å kreve at planlagt ferie utsettes. Arbeidsgiver kan velge å akseptere utsettelse, men må i de tilfeller vurdere hvilke konsekvenser det kan få for drift av arbeidsplassen. Om mange skal avvikle ferie når virksomheten skal starte opp igjen, kan det skape utfordringer.

Arbeidsgiver kan endre fastsatt ferie hvis det er nødvendig på grunn av uforutsette hendelser, som medfører vesentlige driftsproblemer, og det ikke kan skaffes stedfortreder. En eventuelle endring av ferien skal drøftes og arbeidstaker kan kreve dokumenterte merutgifter erstattet. Vilkårene for endring av allerede fastsatt ferie er strenge, og det må foretas en konkret vurdering i det enkelte tilfelle. Det er imidlertid ikke noe i veien for at arbeidstaker og arbeidsgiver inngår avtale om å utsette ferien.

Avvikling av opparbeidet avspasering følger samme føringer som for ferie, med det unntak av at man som hovedregel skal avvikle opparbeidet avspasering innen én måned dersom annen avspaseringsperiode ikke er avtalt.