Et samarbeid mellom kommune, fylke og foreninger

Fondet finansieres gjennom program for folkehelse, og halve beløpet er tilskudd fra Rogaland Fylke. Det resterende beløpet dekkes av Eigersund kommune.

Frivillig sektor deltar ved å informere sine medlemmer om fondet og bistå de som ønsker det til å søke om midler.

Hvem kan søke?

Foresatte. Organisasjoner i Eigersund kommune som er registrert i Frivillighetsregisteret kan søke om midler. Det samme kan Eigersund kulturskole og ansatte i Eigersund kommune som gjennom sitt arbeid kjenner barnet. Foresatte for barnet skal alltid samtykke før søknad sendes.

Hva kan det søkes støtte til?

Det gis støtte til medlemskontingent, lisenser, deltaker- og aktivitetsavgift samt egenandel. Det kan gis inntil 1000 kr i støtte per halvår til organiserte fritidsaktiviteter (inntil 2000 kr pr år). I tillegg kan det søkes om støtte til å dra på leir, cup eller tilsvarende (inntil 2000 kr pr år).

Søknad

Søknad sendes elektronisk. I tilfeller der en organisasjon søker på vegne av barnet eller ungdommen oppgis ikke barnets identitet i søknaden. Det innhentes heller ikke dokumentasjon knyttet til familiens økonomiske situasjon, men vi ber om en kort begrunnelse. Søknadsskjema.

Kontakt

Trenger du mer informasjon, så kan en ta kontakt med Bente Gravdal eller Sandra Emilie Brynjelsen.