Et samarbeid mellom kommune, fylke og foreninger

Fondet finansieres gjennom program for folkehelse, og halve beløpet er tilskudd fra Rogaland Fylke. Det resterende beløpet dekkes av Eigersund kommune.

Frivillig sektor deltar ved å informere sine medlemmer om fondet og bistå de som ønsker det til å søke om midler.

Hvem kan søke?

Foresatte. Organisasjoner i Eigersund kommune som er registrert i Frivillighetsregisteret kan søke om midler. Det samme kan Eigersund kulturskole og ansatte i Eigersund kommune som gjennom sitt arbeid kjenner barnet. Foresatte for barnet skal alltid samtykke før søknad sendes.

Hva kan det søkes støtte til?

Det gis støtte til medlemskontingent, lisenser, deltaker- og aktivitetsavgift samt egenandel. Det kan gis inntil 1000 kr i støtte per halvår til organiserte fritidsaktiviteter (inntil 2000 kr pr år). I 2024 dekkes det også cup og leir inntil 2000kr per barn.

Søknad

Søknad sendes elektronisk. I tilfeller der en organisasjon søker på vegne av barnet eller ungdommen oppgis ikke barnets identitet i søknaden. Det innhentes heller ikke dokumentasjon knyttet til familiens økonomiske situasjon, men vi ber om en kort begrunnelse.

Kontakt

Trenger du mer informasjon, så kan en ta kontakt Emma Roaldsen-Skadberg eller Liv Ingrid Torkelsen.

NAV Dalane

Med økte priser på mat, drivstoff, strøm, boliglånsrente, er det mange som opplever det vanskeligere å få endene til å møtes. NAV Dalane ønsker at flest mulig som opplever de har behov de ikke lenger klarer å dekke selv, tar kontakt. Dette kan være utfordringer med å dekke fritidsaktiviteter til barn, klær, utstyr, strøm, medisiner, utgifter til bolig og så videre. Det er også mulig til å få hjelp til å sette opp budsjett og få oversikt over sin økonomi.

NAV Dalane har en egen vakttelefon for sosiale tjenester som økonomisk sosialhjelp , råd og veiledning. Telefonen er bemannet fra 08:30 til 14:30 hver dag. Ta kontakt på 406 16 319 for å lage en avtale, eller du om har spørsmål.


 

Retningslinjer for Fritidsfondet

Om fondet

Fritidsfondet skal sikre at alle barn og unge i Eigersund kommune kan delta i fritidsaktiviteter –og er en del av Eigersund kommunes arbeid for å nå målene med regjeringens fritidserklæring.

1 Formål

Fondet er et samarbeid mellom offentlig sektor og frivillig sektor i Eigersund kommune, og har som formål å bedre muligheten for at barn og unge fra familier med stram økonomi kan delta i organiserte fritidsaktiviteter.

Fritidsfondet er et tiltak i kommunens folkehelseprogram.

2 Målgruppe

Fondets målgruppe er barn og unge i alderen 6-18 som bor i Eigersund kommune og lever i familier der økonomi er til hinder for deltakelse i organiserte fritidsaktiviteter.

Følgende grupper vurderes å være i målgruppa:

 • Familier hvor en eller begge voksne står utenfor arbeidslivet
 • Familier der den voksne er eneforsørger
 • Familier med mange barn
 • Familier med innvandrerbakgrunn
 • Familier som av andre grunner står i en vanskelig økonomisk situasjon, og som dermed kan ha behov for støtte for å gi barna mulighet til å delta i aktiviteter

3 Fondets forvaltning

Det er nedsatt en arbeidsgruppe som har 3 medlemmer, disse er Folkehelsekoordinator, SLT-koordinator og medarbeider Kulturkontoret. Kulturkontoret har sekretærfunksjon. Arbeidsgruppas oppgaver er:

 • å gjøre fondet kjent via Eigersund kommunes nettsider, sosiale medier, informasjon til lag og foreninger og informasjon til kommunale enheter
 • å behandle innkomne søknader
 • å holder oversikt over hvor mye penger som er igjen i fondet og unngår merforbruk
 • å utarbeide en kort rapport. I rapporten skal det framkomme hvor mange som har mottatt støtte, hvilke aktiviteter/organisasjoner disse har deltatt i, fordeling knyttet til alder og kjønn. Rapporten skal også inneholde en vurdering/evaluering av om ordningen har fungert i tråd med formålet og anbefalinger knyttet til videre arbeid for å nå målene i fritidserklæringen. Rapporten oversendes Forum for folkehelse i Eigersund kommune i desember.

4 Finansiering og administrering av fondet

Fondet finansieres gjennom program for folkehelse, halve beløpet er tilskudd fra Rogaland Fylkeskommune – det resterende beløpet er egenandel dekket av Eigersund kommune. Frivillig sektor deltar ved å gi redusert pris i organiserte fritidsaktiviteter for barn som mottar støtte fra fondet.

For den som vil søke

5 Hvem kan søke på vegne av barnet

 • Organisasjoner i Eigersund kommune som er registrert i Frivillighetsregisteret
 • Eigersund kulturskole
 • Ansatte i Eigersund kommune som kjenner barnet/familien
 • Foresatte

Foresatte skal samtykke til at søknad sendes.

6 Hva kan det gis støtte til og hvor mye

a. Det gis støtte til medlemskontingent, lisenser, deltaker-/aktivitetsavgift og egenandel.

Det gis inntil 1000kr i støtte per halvår til organiserte fritidsaktiviteter (inntil 2000kr pr kalenderår). For aktiviteter som koster mer enn 1000 kr per halvår vil søker og arbeidsgruppa forsøke å finne en ordning for at barnet kan delta. (Eks: organisasjonen lar barnet delta uten å fakturere for restbeløpet som overstiger 1000kr, foresatte dekker selv restbeløpet som overstiger 1000 kr, etc.)

7 Søknaden

Søknad oversendes elektronisk

I tilfeller der en organisasjon søker på vegne av barnet/ungdommen oppgis ikke barnets identitet i søknaden.

Det innhentes ikke dokumentasjon knyttet til familiens økonomiske situasjon, men bes om en kort begrunnelse. Hensikten med dette er bla å følge med på om det er grupper som vi ikke klarer å nå med ordningen.

8 Behandling av søknad

Arbeidsgruppa møtes hver 14. dag og gjennomgår da innkomne søknader. Det foretas en individuell og skjønnsmessig vurdering knyttet til den enkelte søknad.

Vi etterspør ikke dokumentasjon knyttet til familiens inntekt/økonomi, men ber om en kort begrunnelse for at søknad oversendes

Familier som mottar sosialhjelp eller andre ytelser fra NAV kan ha rett til å få dekket utgifter knyttet til barnas fritidsaktiviteter fra NAV.

9 Utbetaling

Foresatte og arbeidsgruppa kan bli enige om en av følgende utbetalingsmåter:

 • Eigersund kommune betaler faktura utstedt til foresatte
 • Eigersund kommune tilbakebetaler til foresatte mot framlagt kvittering
 • Eigersund kommune overfører avtalt beløp til aktiviteten/organisasjonen som barnet deltar i
 • Eigersund kommune internoverfører beløp til kommunal enhet som søker på vegne av barnet, slik at enheten kan betale ut for barnet

Det er ikke anledning til å få beløpet utbetalt til privat konto