Prognosen viser en underdekning på budsjettet med 4,6 millioner, noe som utgjør 21 % av budsjettet. Dette er inkludert tidligere rapport merforbruk på steinarbeid. Inkludert i prognosen på 4,6 millioner ligger det 1,3 million til uforutsette kostnader. Det er også tatt høyde for estimerte merutgifter knyttet til Tyskerbrua.

Rapporten viser også at regnskapstallene for prosjektet for 2016-2017 er ca. 14,2 millioner av et budsjett på ca. 22,2 millioner. Nye estimater tilsier en prognose på ca 26,7 millioner. Dette kan forklares med manglende tid i innledende fase til å beskrive, prosjektere og kostnadsberegne de ulike tiltakene, på grunn av knappe tidsfrister for ferdigstillelse. Prosjektet er fortsatt et høyrisikoprosjekt der ikke all detalprosjekteringen er på plass.

NVE dekker 16,375 mill,og øvrige inntekter kommer fra Fylkesmann, forsikring mm. Legger en til grunn at kommunen må dekke hele underdekningen på 4,6 millioner, blir kommunens bidrag i prosjektet kr 8 millioner, som i prosent av totalkostnaden utgjør 30 %. 

Dersom en ser på kommunens økonomiske bidrag i prosjektet og vurderer hva en har fått/får igjen for midlene, er investeringen i sikring, reparasjon og byfornyelse en fornuftig og nødvendig investering for framtiden.

Rapporten, som legges frem for formannskapet i møte 23. august 17, vil danne grunnlag for en politisk sak som vil bli behandlet i hovedutvalg og kommunestyre i september 17.

Formannskapet behandlet rapporten som referatsak i sitt møte 23. august 2017.