Målgruppe

Flyktninger som bosettes i Eigersund kommune etter avtale med UDI, eventuelt familiegjenforente av disse.

Saksgang / fremgangsmåte

Kommunestyret fatter vedtak om hvorvidt kommunen skal ta imot flyktninger det enkelte år, og eventuelt antallet flyktninger som kan bosettes i kommunen. UDI sender opplysninger til flyktningekonsulenten om de som får Eigersund kommune som sin bosettingskommune. Flyktningekonsulenten forbereder bosetting, tilrettelegger botilbud, kontakter sosialtjeneste og helsetjeneste, evt. grunnskole og/eller barnehage dersom det er aktuelt, og Voksenopplæringssenteret med tanke på norskundervisning/Introduksjonsprogram for de voksne.

Ansvarlig for denne tjenestebeskrivelsen

Milrid Aarsland