Sakskart

 • Revidering av kommuneplanens samfunns-og arealdel for Eigersund kommune 2018 -2030 2. gangsbehandling
 • Forlengelse av partnerskapsavtalen med Skape 2020 -2023
 • Greater Stavanger -reforhandling av partnerskapsavtale
 • Nytt flaggreglement for Eigersund kommune
 • Rapport ressurskrevende tjenester 2018 -Eigersund kommune
 • Godkjenning av møteprotokoll fra Kommunestyrets møte 20.05.19
 • Økonomirapport for perioden januar -mai 2019 for Eigersund kommune
 • Søknad om utvidelse av skjenkeareal på Kniv & Gaffel, Jernbaneveien 1
 • ppfølging av gjennomført selskapskontroll i UNINOR AS
 • Mandat for strategisk samarbeidsutvalg med Helse Stavanger HF, og endringer i samhandlingsavtale som følge av dette
 • Skatteregnskap og årsrapport skatt 2018
 • Revidering av ordensregler i grunnskolen -ny behandling
 • Turvei Langevann vest -oppdatert kostnadsoverslag
 • Utredning av mulige modeller for å etablere nye kapital-og/eller låneinstrumenter mellom Lyse og aksjonærene
 • Vertskommuneregnskapet for 2018 -Eigersund kommune
 • Evaluering politisk struktur 2015 -2019
   

Dokumenter

Saksdokumentene til møtet