Barnevernstjenesten har i lang tid hatt fokus og prioritet i Eigersund kommune, både administrativt og politisk. Bakgrunnen er at det har vært et bevisst ønske om å prioritere utsatte grupper fordi det riktig moralsk og etisk, god økonomi å forebygge og ikke minst fordi de som får hjelp er blant de som mest sårbare.

Dette har resultert i stor økning i antall barn som nå får hjelp og oppfølging. Dette vises at det på relativt få år har vært en dobling i antallet barn barnevernstjenesten i kontakt med for kortere eller lengre tid, for tiden ca. 200 barn og unge hvorav i overkant av 40 får oppfølging utenfor hjemmet.

Dette kan virke dramatisk, men det kan også ses på som positivt fordi undersøkelser viser faktisk at svært mange forelder og barn er fornøyd med den oppfølgingen de får. Det ingen grunn til å legge skjul på at det tidvis kan være konflikter der foreldre og barnevernstjenesten ser ulikt på hva som er barnas beste, men i de fleste situasjoner iverksettes det tiltak på bakgrunn av enighet og samtykke. I tillegg viser erfaringen også at der det har vært stor uenighet og kanskje også konflikt, endrer dette seg over tid og man kommer frem til løsninger som alle parter kan leve med. 

Økningen har noe sammenheng med innføring av ny veiledningsmetodikk, særlig PMTO.Denne veiledningsmetoden er særlig aktuell i familier der barna stiller særlige krav til foreldrenes grensesetting. Dette har ført til at barnevernstjenesten har kommet i kontakt med en ny gruppe familier som opplever dette tiltaket som nyttig. Du kan lese mer om PMTO-metodenBufetat sine nettsider. Barne-, ungdoms- og familietaten (Bufetat) er underlagt Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet.

Barnevernstjenesten får stadig flere meldinger fra andre offentlige instanser samtidig som barnvernstjenesten fortsatt blir kontaktet direkte av et stort antall foreldre og ungdom. Mange henvendelser kommer også etter at foreldre og ungdom har fått god informasjon fra andre instanser som f.eks helsestasjonene. 

I fjor mottok barnevernstjenesten totalt 150 bekymringsmeldinger. Hittil i år er det mottatt 60 bekymringsmeldinger mot 32 på samme tid i fjor. Dette tyder på og folk og hjelpeapparatet i større grad tar kontakt med barnevernet ved behov og at det er viktig at sårbare barn og ungdom fanges opp. 

Den økte prioriteten til barnevernet i kommunen vises ved antall stillinger har blitt mer enn doblet til 9,07 stillinger på 10 år og en ytterlig økning er på trappene fordi kommunen mottar øremerkede midler fra fylkesmannen. Det totale budsjettet er nå i underkant av 25 millioner kroner noe som også innebærer en kraftig vekst. 

En positiv årsak til at kostnadene i barnevernet har økt er at betingelsene for fosterfamiliene er bedret, noe som er avgjørende for å sikre fosterbarn et best mulig tilbud. Flere barn plasseres nå i forsterkede fosterhjem framfor institusjoner til beste for de barn og ungdom som trenger dette tilbudet. 

Kommunens økte satsing over år er et resultat av en erkjennelse av at det er god samfunnsøkonomi å sette inn tiltak overfor sårbare barn og ungdom og deres familier.  

Det har i mange år vært et stort ønske fra barnevernstjenesten og politiet å få på plass en barnevernsvaktordning som sikrer en forsvarlig ivaretakelse av barn og unge når situasjoner oppstår utenfor ordinær arbeidstid. I den senere tid har også legevakten i økende grad etterspurt en slik vaktordning. Dette har sammenheng med en økning i antall henvendelse til barnevernstjenesten utenfor arbeidstid. I dag er det politiet som ivaretar denne funksjonen, men i praksis vil de som regel anmode om bistand fra barnevernstjenesten og tar kontakt. Utenfor arbeid er det nå noe tilfeldig om det oppnås kontakt, derfor er barnevernsvakt et viktig funksjon å få på plass. 

I forbindelse med barnevernssamarbeidet med de andre Dalane-kommunene arbeides det i første omgang med å få på plass en ordning for helger og høytider, dette da det er her behovet er størst. 

De administrative forberedelsene til den politiske saken for Barnevernssamarbeid i Dalane er nå i sluttfasen og det er et håp om at denne saken kan bli fremmet for politisk behandling i løpet av våren og med eventuell oppstart fra høsten 2011.