Interesseorganisasjonen for norske kommuner, KS, har invitert Eigersund kommune til å delta i en undersøkelse om kommunale delegasjonsreglement, noe kommunen har takket ja til.

KS presenterer undersøkelsen slik:

"Fokus på delegering av myndighet i norske kommuner ….

KS har tatt et initiativ for å se på hvordan kommunene utvikler, vedtar og vedlikeholder sine delegasjonsreglement, både på politisk nivå, mellom politisk nivå og rådmannen, og fra rådmannen og ned i organisasjonen. Det er et faktum at det er svært ulike måter å gripe dette an på i de enkelte kommuner. Temaet er viktig både ut fra et demokratisk perspektiv i forhold til å sikre at de sentrale beslutningene blir tatt på et folkevalgt nivå, og ut fra et driftsmessig perspektiv som går på effektivitet i organisasjonens vedtaks- og beslutningsprosesser. Ikke minst er det viktig å sikre at systemet for delegering er oppdatert slik at det blir gjort gyldige vedtak på alle nivå.

Temaet blir ytterligere aktuelt ved at regjeringen har signalisert at det fra neste kommunestyreperiode skal gjøres et nytt vedtak om delegasjoner hver periode.

Norske kommuner har siden 1992, da den nye kommuneloven kom, funnet sine egne løsninger og system for delegering av myndighet. I dette prosjektet ønsker vi å samle erfaringer fra kommunene, og på bakgrunn av dette utvikle gode eksempler på delegasjonsreglementer og prosesser for å utvikle og vedta disse.

Prosjektet legger vekt på å utvikle en praktisk kunnskap for kommunene som er lett tilgjengelig for både politikere og ansatte. Det er gjort en avtale med Kommuneforlaget om å gi ut en praktisk fagbok før kommunevalget. Men stoffet blir også tilrettelagt med presentasjoner og hjelpemateriell for kommunene. Prosjektet er også koordinert med et spennende arbeid i Kommuneforlaget med å etablere en IT-portal for delegasjonsreglement i kommunene som sørger for til en hver tid å gi kommunene et oppdatert delegasjonssystem
."

Følgende vil bl a bli intervjuet:

  • Ordfører.
  • Rådmann.
  • Utvalgsleder for miljøutvalget som er hovedutvalg for plan og byggesak.
  • Leder for miljøavdelingen.
  • Plansjef.

Ordfører Terje Jørgensen jf. er glad for at kommunen ble tilbudt deltakelse i prosjektet da undersøkelsen er "midt i blinken" for kommunen fordi det relativt nylig har blitt vedtatt ny politisk struktur. Dette medfører at kommunen uansett må ta sitt delegasjonsreglement opp til ny vurdering. I tillegg vil det være svært nyttig da kommunen skal gjennomføre en større organisasjonsgjennomgang i løpet av 2011. Denne prosessen vil for øvrig bli ledet av den nye rådmannen Ketil Helgevold som tiltrer 1. april 2011.

Ordføreren regner med at resultatet av prosjektet vil kunne gi nyttige innspill i de prosessene kommunen nå skal inn i og han vil orientere formannskapet om prosjektet på førstkommende møte 9. februar 2011. Deltakelsen er for øvrig uten kostnader for kommunen, ut over at kommunen må dekke eventuelle reisekostnader for prosjektlederen dersom kommunen ønsker en presentasjon av resultatet når prosjektet er ferdig, noe ordføreren ser som høyst aktuelt.

Ole Georg Hoaas fra KS er prosjektansvarlig. Sekretariatsleder Leif E Broch er kontaktperson for prosjektet i kommunen.

Om KS.
KS er en av de viktigste organisasjonene i Norge og er interesse- og arbeidsgiverorganisasjon for alle 430 norske kommuner, 19 fylkeskommuner og organiserer ca 500 bedrifter.  Samlet forvalter disse felleskapsverdier for 330 milliarder kroner. KS skal sikre kommunesektoren best mulig rammebetingelser.

Som arbeidsgiverorganisasjon forhandler KS med arbeidstakerorganisasjoner på vegne av alle medlemmene, unntatt Oslo. Forhandlingene omfatter om lag 400 000 ansatte innenfor kommunal sektor.

KS heter kun KS men benytter også betegnelsen KS – kommunenes arbeidsgiver- og interesseorganisasjon. KS er for øvrig forkortelse for Kommunesektoren. I 2004 byttet organisasjonen navn fra Kommunenes Sentralforbund til KS.