Midlene er nå fordelt. Ny mulighet for å søke i 2019.

 

Et krav er at lagene er medlem av idrettsforbundet. I år er budsjettet til tilskudd på kr. 175.000,- og det vil ikke bli satt en maksgrense på søkesum fra søkere.

Prosjektets målgrupper

Folkepulsen er et samarbeidsprosjekt mellom Eigersund kommune, Eigersund idrettsråd og Rogaland idrettskrets. Prosjektet finansieres gjennom et spleiselag mellom kommune, fylkeskommune og idrettsforbundet og Kulturdepartementet. Prosjektets målgrupper er:

 • inaktive unge og voksne
 • mennesker med nedsatt funksjonsevne
 • flerkulturelle

Formål

Hensikten er å rekruttere inn flere fra målgruppene og gi disse et godt tilbud, både aktivitetsmessig og sosialt, og dermed være en bidragsyter i kommunens folkehelsearbeid.

Tilskudd

Folkepulsen i Eigersund skal gi tilskudd til idrettslag i kommunen som har spesifikke prosjekter og tiltak rettet inn mot målgruppene i prosjektet.
Det kan gis støtte til både nyetablering eller allerede eksisterende prosjekter. Det gis tilskudd til prosjekt som er av fast og langvarig karakter, og til enkeltarrangementer.

Krav til søkere

En styringsgruppe besående av representanter fra Rogaland idrettskrets, Eigersund kommune og idrettsrådet har ansvaret for å forvalte midlene etter gjeldene retningslinjer.

 • Idrettslag og organisasjoner tilknyttet NIF og som ligger under Idrettsrådet i Eigersund
 • Halvårlig rapportering av aktivitet med bilder og regnskap.
 • Eget budsjett og regnskap for hvert enkelt prosjekt
 • Oppfylle de vilkår som gis ved tildeling av midler.

Eksempler på hva det kan gis tilskudd til

 • Nye aktiviteter i idrettslaget rettet mot målgruppene
 • Enkeltarrangementer rettet mot målgruppene (det gis i utgangspunktet ikke midler til reiser)
 • Rekrutteringstiltak eller tilrettelegging for de aktuelle målgruppene til eksisterende aktiviteter
 • Noe administrasjon for oppfølging, planlegging og gjennomføring aktivitet
 • Kurs og kompetanseheving som ses på som nødvendig for prosjektet
 • Støtte til redusert medlemskap eller treningsavgift
 • Mindre investering i utstyr som ses på som nødvendig for å opprettholde ønsket aktivitet mot målgruppen i prosjektet

Hvordan søke?

Idrettslag i Eigersund vil kunne søke ved hjelp av skjema som kan lastes ned her. Søknadsfrist er 12. juni 2018.

Relaterte dokumenter

Utfylt skjema sendes på e-post til kulturkontoret i Eigersund kommune ved Kristin Fardal Hovland.

Kontakt

Spørsmål angående Folkepulsen rettes til Oddvar B Høyland på e-post eller telefon 957 64 977. En kan også ta kontakt med Inger Torgersen i Eigersund idrettsråd på telefon 938 61 360.