Folkepulsen Eigersund er et prosjekt som skal arbeide for å styrke folkehelsen i kommunen gjennom aktivitet i eksisterende idrettslag. Prosjektet har primært tre målgrupper:

 • inaktive unge og voksne
 • mennesker med nedsatt funksjonsevne
 • nye landsmenn og -kvinner

Hensikten er å rekruttere inn flere fra målgruppene og gi disse et godt tilbud både aktivitetsmessig og sosialt, og dermed være en bidragsyter i kommunens folkehelsearbeid.

Beskrivelse

Folkepulsen skal gi tilskudd til idrettslag som har spesifikk aktivitet rettet inn mot målgruppene i prosjektet. Det kan gis støtte til både nyetablering og allerede eksisterende aktiviteter. Midlene skal brukes til forebyggende lavterskeltilbud gjennom idretten. En styringsgruppe bestående av representanter fra Rogaland idrettskrets, Eigersund kommune og Eigersund idrettsråd har ansvaret for å forvalte midlene etter gjeldende retningslinjer..

Finansiering

Prosjektet finansieres gjennom et spleiselag mellom kommune, fylkeskommune, Folkepulsen, NIF og Kulturdepartementet. For 2021 er budsjettet til tilskudd på kr. 175 000.-

Krav til søkere

 • Idrettslag/organisasjoner må være tilknyttet NIF og derav Eigersund idrettsråd.
 • Flere idrettslag kan gå sammen om aktivitet.
 • Idrettslag og Eigersund kommune kan gå sammen om aktivitet.
 • Eget budsjett for prosjektet skal framlegges i søknad.
 • Det skal rapporteres gjennom lenke som blir tilsendt søkere som får tilskuddsmidler.
 • Aktiviteten skal fortrinnsvis ha oppstart høsten 2021, men det kan bes om utsettelse grunnet Covid 19-situasjonen.

Søknadsfrist 1. april 2021.

Det kan gis tilskudd til

 • Etablering av aktiviteter i idrettslaget rettet mot målgruppene.
 • Styrking/videreutvikling av eksisterende aktivitet rettet mot målgruppene.
 • Rekruttering- og trivselstiltak, som for eksempel «åpen dag» eller sosialt arrangement.
 • Kurs og/eller kompetanseheving som ses på som nødvendig for prosjektet.
 • Støtte til medlemskap/treningsavgift i moderat størrelse i oppstartsfasen.
 • Investering i utstyr som ses på som nødvendig for å opprettholde eller starte ønsket aktivitet mot målgruppen i prosjektet.

Nye tiltak prioriteres

Det gis ikke tilskudd til

 • Reiser, turneringer ol.
 • Ordinært rekrutteringsarbeid utover målgruppene.
 • Ordinær drift av eksisterende aktivitet.

Hvordan søke?

Idrettslag i Eigersund kan søke Folkepulsen om tilskudd som spesifikt har aktiviteter rettet inn mot målgruppene. Søknaden må inneholde beskrivelse av prosjektet og aktivitetene. Regnskap må vedlegges. Søknadsskjema.

Søknadsfrist er 1. mai 2021

Kontakt

Spørsmål angående Folkepulsen rettes til Cecilie Tengesdal på e-post eller telefon 908 19 676.