I et notat sendt til kommunestyret har rådmannen utdypende informasjon samtidig som det pekes på kommende utfordringer. Målet er å rigge organisasjonen for en framtidig drift som koster mindre og samtidig er lovlig og forsvarlig.

Hovedbildet for 2017
Administrasjonen har 15.02.2018 oversendt kommunens årsregnskap for 2017 til Rogaland Revisjon IKS og det er nå under revidering i tråd med kommunelov og regnskapsforskrift.

Eigersund kommune hadde et netto driftsresultat på 32.641.999 kroner (2,65 %) for 2017.

Netto driftsresultat framkommer før bruk av fond (oppsparte penger), avsetninger til fond og overføring til investeringer. Årsregnskapet viser videre et regnskapsmessig mindreforbruk (udisponert overskudd etter avsetninger) på 1.675.092 kroner. Kommunestyret skal ta stilling til hvordan disse midlene skal disponeres.

Årsakene til mindreforbruket i driftsregnskapet er relatert til flere forhold, noe vi vil komme nærmere inn på i årsberetningen. Følgende forhold kan nevnes spesielt:

  • Fortsatt god økonomistyring. En viser til at flere avdelinger har hatt mindreforbruk i flere år.
  • Høyere inntekter enn budsjettert.
  • Lavere pensjonsutgifter enn budsjettert.
  • Lavere inntektsutjevning i skatt pga. at høyere skatteinngang for landet enn oss.

Les hele notatet her Informasjon om årsregnskapet for 2017 - Eigersund kommune (L)(889897)