Rådmann Ketil Helgevold er fornøyd med regnskapet for 2015 og ser at dette gir kommunen et etterlengtet handlingsrom.

De foreløpige tallene ser slik ut

  • Et regnskapsmessig mindreforbruk kr 1.690.473,-.
  • Samlet drift; mindreforbruk på kr 1.472.773,-
  • Et korrigert netto driftsresultat på ca kr 42.400.000 ,-

De foreløpige regnskapstallene for avdelingene ser slik ut:

  • Kultur og oppvekst;  mindreforbruk på kr 1.114.611,-
  • Helse og omsorg; mindreforbruk på kr 1.332.029,-
  • Teknisk; merforbruk på kr 976.928,- («Synne» gir en merkostnad på  ca kr 600.000,-. Dette forklarer en stor del av merforbruket på Teknisk)
  • Sentraladm; mindreforbruk på kr 3.062,-

Når det gjelder det korrigerte netto driftsresultatet skyldes dette i hovedsak at det nå er sunn og god drift i avdelingene. Driftstilpasningene virker og medfører at økonomien er bærekraftig. Rådmannen er svært tilfreds med tingenes tilstand – og vil berømme ansatte, tillitsvalgte og politikere for nøkternhet og god budsjettdisiplin. Resultatet lover svært godt for den tiden som kommer hvor vi nå kan sette av relativt sett store midler til fond. Dette betyr at den økonomiske bufferen kan komme på plass.

I tillegg er følgende elementer bidragsytere til et godt resultat:

  • skatt og rammetilskuddet har blitt høyere enn budsjettert
  • midler til flyktninger kommer nå, selv om utgiftene i all hovedsak kommer senere (dette medfører fondsavsetninger til denne gruppen)
  • pensjonsutgiftene har vært lavere i 2015 enn antatt, noe som sannsynligvis ikke er tilfellet fremover.

Videre prosess er at Rogaland RevisjonIKS gjennomfører sin revisjon. Det reviderte regnskapet oversendes deretter til kontrollutvalget. Etter kontrollutvalgets behandling vil formannskap og kommunestyre foreta den endelige behandlingen av regnskapet i april 2016.