For å oppnå dette er det viktig å ha et solid kunnskapsgrunnlag. Dette innebærer blant annet å forstå stedets identitet. Eigersund kommune har engasjert Mulitconsult til å gjennomføre en forenklet stedsanalyse og mulighetsstudie for Helleland.

Prosessen har i prinsippet bestått av følgende deler, der en har lagt stor vekt på lokal medvirkning

Helleland

Små tiltak kan gjennomføres tidlig for å skape engasjement og for å vise at noe skjer. Illustrasjonen viser et forslag til implementeringsplan for utviklingen av Helleland med små og større tiltak. Utviklingen av Helleland kan deles inn i to ulike typer grep; hovedgrep og mindre grep. Hovedgrepene om­handler i stor grad oppbyggingen av de fysiske strukt- urene. De mindre grepene omhandler kan dreie seg om mobilisering og sosiale tiltak. For å en god stedsutvikling bør de ulike grepene samhandle med og komplement­ere hverandre.

Hovedgrep

Hovedgrepene er markert med mørk grå i illustrasjonen. Mangel på nye boliger og tilgang på tomter i Helleland blir sett på som en utfordring og blir fremhevet av be­folkningen. For å bøte på dette bør et første hovedgrep være å ferdigstille reguleringsplan med nye tomter og parallelt legge ut ferdigregulerte tomter for salg. På den måten vil det åpnes opp for nye bosettere. Neste hovedgrep bør være å utarbeide manglende overgang­er, både over E39 og ny gangbru på Ramsland. De nye overgangene vil styrke mobiliteten for innbyggerne på Helleland. Den nye brua vil kunne bli et monument som markerer inngangen til Helleland. Den vil kunne fungere som et blikkfang fra E39 og på den måten oppføre seg som en farts-reduserer ved å bevisstgjøre overgangen til tettstedet.

Neste hovedgrep kan være å videreutvikle «sentrums­funksjoner» og etablere fysiske møteplasser. Her bør det undersøkes muligheten for å få en større og bedre matbutikk.

De to siste hovedgrepene omhandler å ferdigstille sykkelvei til Egersund og opparbeide nye rasteplasser langs hovedveien. Disse grepene avhenger i stor grad av en avklaring av trase for ny E39, både for reduse­ring av trafikken på dagens vei og for finansiering av tiltakene.

Mindre grep

De mindre grepene er markert med oransje i illustrasjonen. Som et første tiltak for den sosiale utvikling- en av bygda vil det være hensiktsmessig å opprette Helleland velforening. Dette vil være et tiltak for mer organisert aktivitet i bygda og velet vil kunne være en pådriver for dugnadsprosjekter. Videre vil velet kunne fungere som kontaktorgan opp mot kommune for å fremme bygdas ønsker og hjelpe kommunen å komme i kontakt med lokale frivillige. Under velforeningen bør det opprettes en ungdomsklubb drevet av lokalungdom. Ungdommen i bygda påpeker selv at de mangler sosiale møteplasser og fritidstilbud. Ungdomsklubben kan bli en møteplass for bygdas ungdommer som kan organi- sere aktiviteter som mekkekvelder, rideturer, fjellturer, spillekvelder ol. Samtidig kan det være en arena for uorganiserte hverdagsaktiviteter.

Befolkningen på Helleland er svært opptatte av friluftsliv og det skal små grep til for å forbedre turmulighetene. Opprettelsen av turkart samt oppmerking og markeds-føring av løyper er tiltak som lett kan implementeres. Videre bør det opprettes flere rundløyper og oppgrad­ere noen av turløypene til lysløyper. Kart og oppmerking kan utvikles i samarbeid med engasjerte friluftsmenne­sker og nye rundløyper kan utvikles på dugnad.

For å etablere velforeningen og ungdomsklubben i lokalsamfunnet og engasjere folk til å benytte seg av de ulike friluftstiltakene kan det arrangeres turer og kurs i samarbeid med Dalane friluftsråd og Stavanger Turistforening. Dette kan være ulike gå- og padleturer eller fiske-, jakt- og friluftslivkurs. Det kan arrangere flere kurs rettet mot ulike aldersgrupper for å aktivisere hele befolkningen. Her vil også markedsføring av tur­muligheter og muligheter for leie av utstyr være viktig.

Et annet tiltak for bygda er å forsterke severdigheter og opplevelsene som allerede finnes på Helleland. Det bør derfor settes opp skilt som tydelig markerer veien til de ulike severdighetene. Videre bør det utarbeides et opplevelseskart som tydeliggjør de ulike mulighetene på Helleland. Kartet kan deles ut på lokalsentrene og settes som informasjonstavle de nye rasteplassene som opparbeides.

På Helleland står dugnadsånden sterkt, for å under­streke dette kan befolkningen inviteres til å delta på ut­viklingen av de permanente tiltakene som skal etableres i bygda. Dette kan være kanobrygga, badeplassen, tarzan-lek eller naturlekeområdet. Dette vil styrke følelsen av samhold blant befolkningen og knytte en større tilhørighet til tiltaket.

Helleland

Relaterte dokumenter

Forenklet stedsanalyse og mulighetsstudie Helleland.pdf

Kontakt

Dersom en har spørsmål o.l. kan en kontakte plansjef Dag Kjetil Tonheim på 51468321 eller mobil 95884976.