Eigersund kommune har mottatt en forespørsel om reguleringsendring i tilknytning til Risivk hyttefelt (Skailand).

Endringene som en ønsker er bl.a at en skal endre innregulert gangveg til kjøreveg, innregulere flere felles parkeringsplasser, adkomst til kloakkanlegg m.m.

Rådmannen vurderer at det skal mye til for å få endret en reguleringsplan i de tilfellene der bekvemmelighetshensyn ligger til grunn. Dette må skje etter en særlig vurdering i den enkelte sak og der en vil kunne komme frem til ulike konklusjoner avhengig av det enkelte planområde. I denne saken er det også andre forhold som taler for at hele eller deler av gangvegen bør kunne vurderes endret til kjøreveg jfr. adkomst til kloakkanlegg.

Rådmannen vil i saken fremme følgende forslag til vedtak:

"Miljøutvalget anbefaler at det kan startes opp reguleringsendring med sikte på å omgjøre gangadkomst til kjøreveg med følgende vilkår:

  1. Gangveg frem til og med kloakkanlegg kan gjøres om til kjøreveg med snuhank.

  2. Gangveg fra kloakkanlegg og frem til vannrenseanlegg ønskes primært beholdt som gangveg, men kan vurderes omgjort til kjøreveg.

3.      Kjørevegen skal ikke være bredere enn 3 meter samt skulder på hver side med 50 cm som skal tilsåes og skal følge dagens trase. Endelig omfang av hvor mye av gangveg som skal omgjøres til kjøreveg avklares i forbindelse med videre reguleringsarbeid.

4.      Parkering skal skje på felles parkeringsplasser.

5.      Etablering av bom samt plassering av en felles gjesteparkering for feltet skal vurderes.

6.      Det tillates ikke kjøring til den enkelte hytteeiendom eller parkering langs kjøreveg.

7.      Gangveg på 1 meter skal innreguleres til den enkelte hytte fra kjøreveg.

8.      I forbindelse med ev. reguleringsarbeid knytter til seg fagekspertise som kan bistå med å lage en plan/vilkår for at inngrepene skal ha minst mulig negativ visuell virkning.

9.      Tiltakshaver skal oppgis til kommunen og fremmes som en vesentlig reguleringsendring."

Saken vil bli fremmet til miljøutvalgets møte 20. september 2011. Sakens dokumentene finner du her.

 

Denne saken er forsåvidt uavhengig av de sakene om ulovlighetsgebyr (ulovlig bruk) i samme hyttefelt som ble behandlet i miljøutvalgets møte 30. august 2011 - Vedrørende pålegg om opphør av ulovlig bruk/ retting - Opparbeidelse av vei/parkeringsplasser til fritidsboliger gnr. 123 bnr. 5 , 8 m.fl. Skailand - Innkreving av ulovlighetsgebyr