Sakspapirene fra formannskapets møte 16. mars er nå lagt ut på nettet .  Møtet holdes i formannskapssalen i rådhuset med møtestart kl. 12:00  

Du finner papirene her. Vær klar over at det er en meget stor fil som kan ta lang tid å laste ned.  Dette er avhengig av din nettforbindelse.

 
BEFARING / ORIENTERINGER
 
 kl
 10:15
 
Avreise fra rådhuset.
kl
10:30
Sak 027/11
Søknad om konsesjon til erverv av landbrukseiendom – gnr./bnr. 14/7 og 35 – Jan Oddvar Friestad og Aud Marie Fuglestad.
Kl.
11:00
Sak 028/11
Søknad om fradeling av en parsell med påstående bolighus med 2 leiligheter – Borghild Sæstad.
Kl.
11:30
 
Orientering om kirkelig fellesråd v/kirkevergen
kl
12:00
 
Møtestart formannskapssalen, rådhuset 4 etasje.
 
Befaringstidspunkt er å regne som ca. tidspunkt, det må regnes minimum +/- 15 min. hver vei.
 

 
Saksliste:

Sak nr.
Sakstittel
L
 
Avgjøres av kommunestyret:
 
024/11
Oppnevning av overformyndere.
 
 
Avgjøres av utvalget:
 
025/11
Godkjenning av protokoll fra formannskapets møte 9.2.2011
 
026/11
Detaljbudsjett 2011 - sentraladministrasjonen
 
027/11
Søknad om konsesjon til erverv av landbrukseiendom - gnr./bnr. 14/7 og 35 - Jan Oddvar Friestad og Aud Marie Fuglestad
 
028/11
Søknad om fradeling av en parsell med påstående bolighus med 2 leiligheter - gnr. 9 bnr. 1 - Borghild Sæstad
 
029/11
Søknad om varig fritak fra driveplikt - gnr. 17 bnr. 5 og 14 - Andreas Haaland
 
030/11
Referatsaker til formannskapets møte 16.3.2011
 
031/11
Spørsmål/orienteringer i formannskapets møte 16.3.2011
 

 
Egersund, 8. mars november 2011.
 
Terje Jørgensen jr. ordfører                   Leif E Broch Sekretariatsleder
                                                     
                                                                                                                                              
Administrative meldinger – Innkalling av varamedlemmer:
 
Vær oppmerksom på at den enkelte representant selv er ansvarlig for å følge med på eventuell inhabilitetsproblematikk i den enkelte sak. Den enkelte representant må selv kontrollere om det foreligger inhabilitet i noen saker og eventuelt varsle om dette til møtesekretæren. Dette uavhengig av om det har vært inhabilitet ved tidligere behandlinger av saken(e).
 
·         Eventuelle forfall meldes til Målfrid Espeland tlf. 51 46 80 25 / 489 98 717 eller til kommunens sentralbord 51 46 80 00.
 
·         Følgende varamedlemmer innkalles, andre møter kun etter nærmere avtale:
-          (Ingen)
           
Møtet er åpent for publikum og holdes i formannskapssalen der det er installert teleslynge. Enkelte saker kan imidlertid, helt eller delvis, være unntatt offentlighet på grunn av lovbestemt taushetsplikt. Dette vil i så fall fremgå av sakslisten. Publikum som ønsker å følge en sak må beregne å være tilstede fra møtets start, da saksrekkefølgen kan bli endret uten varsel.
 
Komplette saksdokumentene er utlagt i ekspedisjonen i Rådhusets 4 etasje, biblioteket og på kommunens internettsider www.eigersund.kommune.no/politisk. Kopi av saksdokumentene kan fås ved henvendelse til Politisk sekretariat i rådhusets 4.