Målet med prosjektet er å etablere en ny bru til Eigerøya som skal gi bedre framkommelighet for tungtrafikk, øke andelen av gående og syklende over brua og generelt bedre trafikksikkerhet for alle brukergrupper. I Nasjonal transportplan er det avsatt 310 millioner kroner fra 2024 til utbyggingen av brua.

Det har blitt utarbeidet en forprosjektrapport (dette dokumentet) som blant annet skal vurdere plassering, konstruksjonstype og gi en kostnadsvurdering av ny bru.

Ny bru legges dermed på sørsiden av eksisterende bru, sykkelveg med fortau legges på sørsiden av brua, og kryssløsning på Eigerøy utformes som rundkjøring og på landsiden som T-kryss. Det arbeides videre med valg av brutyper innenfor aktuell kostnadsramme i Nasjonal transportplan, og minst to av alternative vil bli silt bort i det videre arbeidet. Prosessen med avklaring av seilingshøyde tas videre med Kystverket.

Relaterte dokumenter