Rådmannen vurderer situasjonen slik at Eigersund kommune mangler økonomisk kapasitet til å investere i ny svømmehall i denne økonomiplanperioden. Det er mange store og nødvendige investeringer som må gjøres først, for å sikre en lovlig, forsvarlig og effektiv drift.

 

I budsjett og økonomiplanen er det vedtatt store investeringer for Eigersund kommune. Disse investeringene vil være med på å gi gode og forsvarlige lovpålagte tilbud. Kapasiteten på oppfølging av disse prosjektene er begrenset og påvirker også den totale muligheten for utbygging.

 

Det er vurdert ulike alternativer:

Alternativ 1:

General rehabilitering av Egersundshallen, inkludert to basseng

(UV standard på det ene og hev/senk på det andre)

Sanering S - Bygg

 

175 mill/139 mill

 

2,6 mill

Alternativ 2

General rehabilitering av Egersundshallen, inkludert to basseng

(UV standard på det ene og hev/senk på det andre)

Sanering S – Bygg

Lagård svømmehall 25 meter*2 meter dybde inkl opplæringsbasseng

 

175 mill/139/mill

 

2,6 mill

251 mill/193 mill

 

Alternativ 3

Lagård svømmehall 25 meter*2 meter dybde inkl opplæringsbasseng

 

251 mill/193 mill

Alternativ 4

Lagård svømmehall 25 meter*4 meter dybde inkl opplæringsbasseng.

Vesentlig dyrere, ikke eksakt kalkyle

 

 

De rene byggekostnandene (investeringskostnadene) er i seg selv økonomisk utfordrende, men drift av to svømmeanlegg vil totalt sett også gi økonomiske utfordringer på årlige driftsutgifter som er problematiske.

Administrasjonen har også vurdert svømmekapasiteten i Eigersund kommune sammenlignet med andre kommuner. Hvis vi bygger en stor svømmehall på Lagård i tillegg til de hallene vi har, vil vi ha vesentlig større kapasitet enn de kommunene vi har sammenlignet med.

 

Vi ser at de andre kommunene har et større anlegg, gjerne med 25 meter og opplæringsbasseng, i tillegg til at de fleste kommunene har et varmtvannsbasseng for trening av ulike grupper. I Eigersund kommune har vi Egersundshallen, S – Bygget og Slettebø svømmeanlegg. Egersundshallen ivaretar mye av grunnskoleopplæringen, svømmeklubben og UV klubben sine behov og familiebadingen. S – Bygget brukes utelukkende til grunnskoleopplæring, mens Slettebø svømmeanlegg i hovedsak brukes til trening av ulike grupper.

Med det forslag til vedtak som ligger i denne saken, vil Eigersund kommune fortsatt ha like god dekning som Time, Hå, Flekkefjord og Mandal.

 

Administrasjonen synes selvsagt det er beklagelig at vi ikke finner mulighet til å utvide med en ny svømmehall, men anbefalingen er basert på en helhetlig totalvurdering. Det er i gjeldende økonomiplan omfattende omstillingskrav for alle kommunens tjenester samt store og lovpålagte investeringsløft.