Hovedmål for integreringsarbeidet i Eigersund kommune:

  • Styrke innvandrernes muligheter for deltakelse i yrkes- og samfunnslivet.
  • Legge til rette for at nyankomne innvandrere skal kunne bli økonomisk selvstendige og uavhengige av kommunal støtte etter 3-5 år.
  • Innvandreren skal oppleve å bli godt mottatt og inkludert i lokalsamfunnet.

Kommunens samlede tjenester overfor flyktninger og andre innvandrere er meget sammensatte og vanskelig å få en fullverdig oversikt over. Dette fremgår med all mulig tydelighet gjennom de to omfattende og forskningspregede rapportene som Eigersund kommune har mottatt i 2012 og 2013.

Plangruppens utgangspunkt er at det vi nå trenger i Eigersund kommune ikke er en ny forskningspreget utredning, men så langt som mulig en konkret og tiltaksorientert handlingsplan. For å få dette til har plangruppen behov for god kontakt med, og solide tilbakemeldinger fra, de kommunale enhetene/tjenestene som har mest kontakt med flyktninger og arbeidsinnvandrere. Forskningsrapportene er imidlertid benyttet som viktige grunnlagsdokumenter i planarbeidet.

Hovedfokuset i planen er  rettet mot status for de ulike tjenestene, på de viktigste utfordringene for den enkelte tjeneste og på aktuelle tiltak for å møte de beskrevne utfordringene.  I tillegg har plangruppen hatt fokus på tiltak for å øke sysselsettingsgraden blant flyktningene og på å forbedre samspillet mellom tjenestene og på så langt som mulig.  Et viktig fokus i planen er å tilrettelegge for at flere flyktninger lykkes med å etablere seg i arbeidslivet.  Integreringsplanen må være en start og ikke en avslutning! Etter plangruppens oppfatning må Integreringsplanen være første skritt på et systematisk og bredspektret oppfølgingsarbeid innen dette tjenesteområdet.

Planen har status som temaplan og er retningsgivende for sektorenes arbeid innen dette fagfeltet, men er ikke juridisk bindende. Tiltak må innarbeides i budsjett og økonomiplan på vanlig måte i forbindelse med de årlige budsjettprosessene.

Forslaget til plan er også lagt ut til offentlig ettersyn på plankontoret, Lerviksgården, Egersund, i Rådhuset 4 etg. samt på Hovedbiblioteket i Egersund.

Høring

Høringsperioden er fra 21.08.2015 til 25.09.2015.

Uttalelser og merknader til planforslaget rettes til Eigersund kommune, Plankontoret, pb. 580, 4379 Egersund, eller ved å bruke skjemaet under, innen 25. september 2015. Dersom en har spørsmål eller lignende kan en ta kontakt med plankontoret på 51 46 80 00 eller mobil 958 84 976.

Relaterte dokumenter