Hjemmelsbakgrunn:

Det er i forskrift om gjødselvarer mv. av organisk opphav vi finner de reglene som regulerer  spredning av gjødselvarer Forskrift om gjødselvarer mv. av organisk opphav - Lovdata 
Ifølge den nasjonale forskriften, skal all spredning av  gjødselvarer uten nedmolding / nedfelling skje senest innen 01.09.  Kommunen kan gi samtykke til en senere siste sprededato - enten ved enkeltvedtak eller lokal forskrift, men dog ikke senere enn 01.10. 

Anmodning fra Planteknisk utvalg – (heretter PTU ):

Det har kommet anmodning fra PTU  i Eigersund kommune, som adresserte hvorvidt  kommunen kan  lage en egen lokaltilpasset forskrift om senere siste sprededato for husdyrgjødsel i kommunen enn den vi finner i den nasjonale forskriften,  ( PTU sak 026/ 22 ) Kommunedirektøren svarte ut anmodningen i PTU møte 23.06.22 ( sak 078/ 22 )

Anmodningen gikk på å sette 20.09 som siste sprededato. Kommunedirektøren fremmet i sitt forslag til vedtak, at siste sprededato blir satt til  15.09.
Kommunedirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt og det er dette forslag som nå er gjenstand for høringsrunden.

PTU i Eigersund kommune  fattet i møte 23.06.22 i  sak 078/22-  at vedtak om forslag til lokal forskrift sendes ut på høring og legges ut til offentlig ettersyn. Sak med vedtak er sendt høringsinstansene, men vedtaket kan i tillegg leses på kommunens nettside for poltiske nettsider:

Egen lokaltilpasset forskrift

Hensikten med den lokale forskriften er bl.a å regulere spredning av gjødselvarer av organisk opphav ut fra lokale klima- vær- og vekstforhold og med hensyn til miljøforsvarlig forvaltning av jordsmonnet og fare for forurensing av vassdrag. 

Formål  er ikke tatt med  som egen paragraf  i forskriften, da det ikke kan finnes noen tvil om hva den lokale forskrifen gjelder, samtidig som formålsparagrafen i den sentrale forskriften er gjeldende.

Høringssvar

Vi håper så mange som mulig vil delta med høringssvar.

Høringssvar sendes til : post@eigersund.kommune.no med høringsfrist 4.10.2022.

Frist for å sende inn høringssvar settes til 04.10.22.

Kontaktperson: Landbruksrådgiver Johan Norum, telefon 413 56 251 - epost johan.norum@eigersund.kommune.no

Filer
Høringsdokumenter