Høring og offentlig ettersyn - Forslag til planstrategi for Eigersund kommune 2020 - 2023

Kommuneplanutvalget (KPU) vedtok den 16.06.2020, sak 003/20 å sende forslag til kommunal planstrategi for Eigersund kommune på høring og offentlig ettersyn.

Alle kommuner skal utarbeide en «Kommunal planstrategi» i begynnelsen av hver kommunestyreperiode. Hensikten er å vise en oversikt over hvilke planer kommunen prioriterer å utarbeide eller videreføre i kommunestyreperioden.

Planstrategien til Eigersund kommune bygger på nylig vedtatt kommuneplan. Framstillingen er gjort kortfattet – for slik gi en enkel og rask oversikt over vurderinger og planer. Som grunnlag for vurderingene og prioriteringene i forslag til planstrategi har en lagt til grunn nylig vedtatt kommuneplan som baserer seg på omfattende prosess, utredninger og dokumentasjon på hvilke utfordringer kommunen står ovenfor i årene som kommer.

Eigersund kommune er sammen med resten av verden inne i en svært krevende og uoversiktlig situasjon med pandemi og store konjunkturendringer som det per nå er umulig å vite hvor lenge vil vare og hvilke konsekvenser det samlet vil ha. Planstrategien skal bidra til at vi gjennom kommunens planlegging når målene i kommuneplanen, og det er viktig å huske på at disse  målene er overordnede og langsiktige. De kan gi verdifull veiledning og retning, både under og etter krisen.

Planstrategiens plass i det kommunale plansystemet er illustrert her.

Planstrategi

Planstrategien er lagt ut i papirversjon på Veiledningskontoret i Lerviksgården, Rådhuset 4. etg. samt på Hovedbiblioteket i Egersund frem til 17. august 2020. 

Synspunkter?

Dersom en har spørsmål eller lignende kan en ta kontakt med plansjef på 51 46 80 00 eller 958 84 976.

Vi ber om at eventuelle synspunkter på planstrategien sendes til Eigersund kommune, postboks 580, 4379 Egersund  eller e-post til post@eigersund.kommune.no  innen 17. august 2020.

Det er lagt opp til at kommunestyret skal vedta planstrategien i september 2020.

Relaterte dokumenter