Eigersund kommune eier og driver et opplæringstilbud ved Grøne Bråden skole for elever som trenger et særskilt tilrettelagt opplæringstilbud. En forsterket bemanning på skolen skreddersyr et skoletilbud ut fra den enkeltes elevs behov. Det er oftest PPT som informerer og kan anbefale foreldre et tilbud her.

Fakta om byggeprosessen

  • Gjennom kommunestyre vedtak den 14.12.09 og 21.06.10 ble det gitt ”grønt lys” for å igangsette utbygging av forsterket avdeling ved Grøne Bråden skole.
  • Budsjettrammen for prosjektet ble satt til 16,1 mill. kroner.
  • Prosjektet omhandlet et nytt tilbygg på ca. 330 m², samt full renovering av nåværende lokaler til forsterket avdeling, ca. 110 m².
  • I prosjektkostnadene inngår også ny trafostasjon på utsiden av bygget samt inventar og lekeutstyr utvendig.
  • Arbeidet med tilbygget startet opp i september 2010 og var ferdigstilt og kunne tas i bruk i midten av mai 2011.
  • Samtidig startet arbeidet med renovering av nåværende lokaler som omhandlet personaldelen. Dette arbeid ble ferdigstilt i midten av juni 2011.
  • Universell utforming er lagt til grunn ved denne utbygging, både innvendig og utvendig.
  • Vannbåren varme er benyttet som varmekilde. Denne er ført frem til Grøne Bråden skole fra flisfyringsanlegg på Lagård, og påkoblet ny og gammel bebyggelse.
     

Mer om tilbudet

Avdelingen har god bemanning så en lærer, miljøterapeut eller miljøarbeider følge eleven en til en- hele skoledagen. Noen elever får sin opplæring sammen med andre i sitt trinn, mens andre profiterer best på å være i mer skjermede omgivelser på avdelingen.

Grøne Bråden skole skriver på sine nettsider at "Vi har høye ambisjoner for våre elever og setter krav til god kartlegging av ferdighets- og funksjonsnivå. Deretter lager vi tydelige mål og delmål og formulerer dette i en plan, en såkalt Individuell Opplærings Plan. Elevene har også opprettet rundt seg en tverrfaglig ansvarsgruppe. Etter hvert som trening på ulike ferdigheter tar til, skal det fortløpende registreres på resultatsiden for å se om eleven når målene sine, eller om vi må endre metoder og mål underveis."

Relaterte lenker

Foto er hentet fra Grøne Bråden skoles hjemmesider.