Arkitektkontoret Kristiansen & Selmer-Olsen AS gir med dette, på vegne av flere grunneiere melding om oppstart av reguleringsplan i henhold til § 12-8 i plan- og bygningsloven for

REGULERINGSENDRING – FRITIDSBEBYGGELSE BF7 MYKLEBUST, GNR 5 BNR 7, 20 MFL. EIGERSUND KOMMUNE PLANID 16000

Planområdet

Planområdet ligger på Myklebust, Eigerøy i Eigersund kommune. Planområdet omfatter flere eiendommer, bl.a. gnr 5 bnr 7, 20, 36 mfl. Planområdet utgjør et areal på ca. 61,3 daa. Planens begrensning er vist med svart, stiplet linje i figur 2. Det kan bli mindre justeringer av plangrense i planarbeidet herunder tilpasninger til tilgrensede planer.
Større endringer vil evt. bli varslet til berørte parter på vanlig måte.

Formålet med planen

Hensikten med planarbeidet er å regulere eksisterende bebyggelse til fritidsbebyggelse, naust, kombinert fritidsbebyggelse/naust, parkering, kjørevei.

Forhåndskonferanse

Det er avholdt formelt oppstartsmøte med plankontoret den 23. september 2016.

Gjeldende planer

Området er uregulert. I kommuneplanens arealdel for Eigersund kommune er planområdet vist som område for fritidsbebyggelse – nåværende BF7, Båndlegging etter lov om kulturminner, Hensyn landbruk,
LNF-formål.

Krav til konsekvensutredning

Planlagte tiltak er vurdert i forhold til forskrift om konsekvensutredninger, vedlegg I og II. Planforslaget utarbeides som detaljplan uten konsekvensutredning, i samsvar med plan og bygningslovens §§ 12-9 og 4-1.

Utbyggingsavtale

Ja.

Aktuelle reguleringsformål

Bolig/næring, bolig/kontor, parkering, kjøreveg mfl.

Kontaktinformasjon

Eventuelle kommentarer eller merknader til planarbeidet kan rettes skriftlig til: Kristiansen & Selmer-Olsen AS Sivilarkitekter, Strandgaten 32, 4400 Flekkefjord, eller på e-post.
Kopi av innspill sendes Eigersund kommune, Postboks 580, 4379 Egersund, eller e-post.

Høringsfrist

Frist for innspill er 06.01.17.

Annet

Aktuelle offentlige myndigheter, kommunens avdelinger/utvalg, energiverk, interesseorganisasjoner, berørte grunneiere og naboer m.fl. varsles i likelydende brev/e-post. Grunneiere bes underrette ev. leieboere/rettighetshavere.

Det gjøres oppmerksom på at det ikke vil bli sendt eget foreløpig svar til mottatte merknader/innspill. Innkomne merknader vil bli referert og kommentert i planforslaget. Det blir anledning til å uttale seg til planforslaget under offentlig ettersyn etter førstegangs politisk behandling, før planen vedtas i kommunestyret.

Relaterte dokumenter